Všetky dokumenty

Počet záznamov: 13714
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0632/19/EO Zabezpečenie účasti na školení: "Novely a najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní", dňa 15. 10.2019 v Bratislave, ktorú organizuje spoločnosť APUEN AKADÉMIA s.r.o. pre zamestnankyne odd. VO ÚBSK pp. Ing. Jana Mazúchová, Ing. Viera Potanková, Mgr. Aneta Micenková. Účastnícky poplatok na osobu po uplatnení zľavy na osobu je 103,00€ s DPH (pôvodná cena je 108,-€ s DPH). Celková suma je 309,00€ vrátane DPH.
APUEN AKADÉMIA s.r.o. 309,00 € 14.10.2019 Objednávka
0624/19/EO Zabezpečenie policového regálu ERREX pre potreby Úradu BSK. Technická špecifikácia tvorí prílohu objednávky. MERCATOR DMS, spol. s.r.o. 126,00 € 11.10.2019 Objednávka
0618/19/EO Zabezpečenie účasti na manažérskom vzdelávaní „Efektívna komunikácia zameraná na win – win riešenia – IV“ pre 18 riaditeľov odborov Ú BSK v roku 2019. Manažérske vzdelávanie sa uskutoční v termíne 20.11.2019 v priestoroch mimo Ú BSK. Lektorkou bude A. Profantová. Mgr. Andrea Profantová 1 000,00 € 10.10.2019 Objednávka
0619/19/EO Zabezpečenie účasti na medzinárodnej konferencii: "Verejná osobná doprava 2019", v dňoch 17.-18. 10.2019 v Bratislave, ktorú organizuje Kongres STUDIO, spol. s r.o. pre zamestnancov odboru dopravy ÚBSK pp. Ing. M. Bukovčák, Ing. J. Hapčová, a Mgr. T. Vlčko. Účastnícky poplatok na osobu je 90,00€ s DPH. Celková suma je 270,00€ vrátane DPH. Kongres STUDIO, spol. s r.o. 270,00 € 10.10.2019 Objednávka
0620/19/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú dňa 15.10.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. WINGS, s.r.o. 507,00 € 10.10.2019 Objednávka
0622/19/EO Identifikácia vlastníkov pozemkov a vyhotovenie geometrického plánu (predbežného)ako podkladu pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod Vinohradnícku cyklotrasu na základe súpisu dotknutých pozemkov v k.ú.Svätý Jur,Grinava, Pezinok, Veľké Tŕnie, Malé Tŕnie, Modra. Slovenská technická univerzita v Bratislave 13 395,00 € 10.10.2019 Objednávka
0615/19/EO Vypracovanie diela „Štúdia trasovania cyklotrasy medzi obcami Rohožník a Malacky“. Úlohou štúdie trasovania je návrh technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cyklotrasy medzi obcami Rohožník a Malacky.

Príloha písomnej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky.
SINAR s.r.o. 4 788,00 € 09.10.2019 Objednávka
0625/19/EO Cateringové služby pre 200 osôb v rámci prezentácie bratislavského regiónu pri príležitosti predsedníctva SR v OBSE vo Viedni v Hofburgu dňa 17.10.2019. Cateringové služby budú pozostávať z dodania šiestich typov jedál, dvoch typov dezertov a dvoch druhov limonád. Súčasťou zákazky je aj dodanie menu karty s uvedenými alergénmi jedál v anglickom jazyku, obsluhujúci personál (min. 12 osôb, z toho aspoň 6 anglicky hovoriacich), cateringové príslušenstvo, obrusy pre stoly, zariadenia pre ohrievanie a udržiavanie jedla v teple.

Prílohy písomnej objednávky:
• Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky;
• Podrobný rozpis poskytnutých služieb a ich celkových cien.
RC Slovakia, s.r.o. 4 392,00 € 09.10.2019 Objednávka
0621/19/EO Zabezpečenie reklamných služieb pre potreby podujatia „Výstavy o víne a výrobe vína“ v projekte „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (HERITAGE SK-AT)“ spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. Službami sa rozumie zabezpečenie prenájmu požadovaného middleboardu na obdobie 14.10.2019 -14.4.2020 vrátane zabezpečenia tlače a výlepu plagátu na plochu middleboardu.

Príloha písomnej objednávky:
• Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky.
WESTWOOD Slovakia s.r.o, 3 720,00 € 08.10.2019 Objednávka
0623/19/EO Reklamné a tlačiarenské služby v rozsahu výroby a potlače prezentačných stien, slúžiacich na prezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja počas slávnostného podujatia v paláci Hofburg vo Viedni dňa 17.10.2019 pri príležitosti SR predsedníctva v OBSE. Prezentačné steny majú byť skladateľné a prenosné a doručené aj s prepravnými textilnými taškami.

Predmet zákazky zahŕňa:
• Výrobu a potlač 4 ks prezentačných stien;
• Dodanie tovaru do sídla objednávateľa najneskôr do 15.10.2019.

Príloha písomnej objednávky:
• Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky.
Plotbase s. r. o. 2 246,00 € 08.10.2019 Objednávka
B/1415/19 skladacie plastové stoličky 10ks - uhradené v hotovosti FREVER TRADE s.r.o. 225,33 € 08.10.2019 Faktúra
0610/19/EO Zabezpečenie hudobného programu v rámci otvorenia „Výstavy o víne a výrobe vína“ v projekte Heritage SK-AT spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. Otvorenie výstavy (vernisáž) sa uskutoční dňa 10.10.2019 v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku.
Mgr. art Roman Féder Funny Fellows 900,00 € 07.10.2019 Objednávka
0613/19/EO Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia úvodných príhovorov v rámci otvorenia "Výstavy o víne a výrobe vína" v projekte Heritage SK- AT dňa 10.10.2019. Výdavky spojené so zabezpečením tlmočenia budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu Heritage SK-AT (OŠ 977). LEXMAN EU, s.r.o. 70,00 € 07.10.2019 Objednávka
0616/19/EO Zabezpečenie prenájmu priestorov, technického vybavenia a cateringu pre pracovné stretnutie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR, riaditeľky odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov MV SR, riaditeľov krajinských účtovných dvorov susedných rakúskych spolkových krajín a ďalších hostí s témou rokovania: aktuálny priebeh prípravy nového zákona o kontrole, aplikácia zákona č. 54/52019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa interných predpisov jednotlivých samosprávnych krajov a iné, ktoré sa bude konať dňa 9.-10.10.2019 v kaštieli vTomášove. MAJOR PALACE s.r.o.-Art Hotel Kaštieľ 2 000,00 € 07.10.2019 Objednávka
0600/19/EO Zabezpečenie ubytovania v Madride pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Szabolcsa Csahóka v termíne 16.-17.10.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku. GO travel Slovakia, s.r.o. 420,00 € 07.10.2019 Objednávka
0614/19/EO Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Madrid-Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT ÚBSK Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Szabolcsa Csahóka v termíne 16.-17.10.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku. TUCAN, s.r.o 624,00 € 07.10.2019 Objednávka
0612/19/EO Zabezpečenie cateringových služieb pre potreby podujatia „Výstava o víne a výrobe vína“ v rámci projektu Heritage SK-AT spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. Cateringové služby je potrebné zabezpečiť pre 70 ľudí v rámci slávnostného otvorenia výstavy, ktorá sa uskutoční dňa 10.10.2019 v Malokarpatskom múzeu v Pezinku (M.R. Štefánika 4, Pezinok).
Výdavky spojené so zabezpečením cateringových služieb budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu Heritage SK-AT (OŠ 977).
Koníček gastroslužby s.r.o. 1 108,00 € 07.10.2019 Objednávka
0611/19/EO Zabezpečenie fotosúťaže v rámci destinácie “DANUBE ISLANDS” v rámci projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020.
Predmetom zákazky „Zabezpečenie fotosúťaže v rámci destinácie DANUBE ISLANDS“ je komplexné zabezpečenie priebehu fotosúťaže od vyhlásenia až po vyhodnotenie fotosúťaže od 18.10.2019 do 06.12.2019, a to v rozsahu: a) vytvorenie a sprocesovanie priestoru určeného pre registračný formulár a nahratie fotografií do databázy na podstránke www.danubeislands.sk; b) vyhlásenie fotosúťaže najneskôr do 18.10.2019 s možnosťou nastavenia jazykových mutácií pre pravidlá súťaže a registračný formulár v SK, HU a AJ; c) priebežné promo súťaže na fb a instagrame na profile destinácie danubeislands.sk (min 4x počas trvania súťaže v hodnote max 50,-€) a upload fotografií zo serveru na soc. sieť počas pracovných dní do 24 hod.; d) zabezpečenie serveru, administrácia databázy fotosúťaže, kategorizovanie fotografií, archivácie fotografií a súhlasu o použití fotografií na ďalšie propagačné účely destinácie po dobu trvania súťaže a následné odovzdanie všetkých došlých fotografií so súhlasom objednávateľovi; e) zriadenie komisie za účelom vyhodnotenia došlých fotografií; f) vyhodnotenie súťaže; g) zabezpečenie 3 hlavných cien.
Výdavky spojené so zabezpečením fotosúťaže budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu DANUBE BIKE&BOAT (OŠ 976).
blue art design, s.r.o. 5 940,00 € 07.10.2019 Objednávka
B/1414/19 protišmykový náter pre vysokú pešiu prevádzku, žltý-uhradené v hotovosti MANUTAN Slovakia s.r.o. 256,68 € 07.10.2019 Faktúra
0609/19/EO Zabezpečenie účasti na medzinárodnej konferencii: "Prínos konferenčného modelu práce s rodinou", dňa 9.10.2019 v Bratislave, ktorú organizuje spoločnosť Úsmev ako dar pre p. M. Kakalíkovú. Spoločnosť priateľov detí z DD - Úsmev ako dar 35,00 € 04.10.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »