Všetky dokumenty

Počet záznamov: 13094
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0474/19/EO Kampaň v Rádiu VIVA. Odvysielanie rozhlasového oznamu za účelom propagácie destinácie DANUBE ISLANDS, v rámci povinnej aktivity projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020.
Poskytnutie mediálneho priestoru v Rádiu VIVA na 24 odvysielaní 30 sekundového čítaného oznamu v časovom intervale 22.- 31.7.2019.
Zákazka sa zadáva v súlade s § 1 ods. 2 písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
RADIO VIVA MEDIA s.r.o. 2 764,80 € 19.07.2019 Objednávka
0472/19/EO Vyhotovenie a odvysielanie rozhlasového oznamu v rádiu ANTÉNA ROCK za účelom propagácie destinácie DANUBE ISLANDS, v rámci povinnej aktivity projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) financované Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020.
Predmetom objednávky je tvorba 30 sekundového čítaného oznamu v Rádiu ANTÉNA ROCK, ako aj mediálny priestor na 24 odvysielaní v intervale 19.- 28.8.2019 .
V zmysle Z.z. č. 343/2015, Čl. I,§ 1, 2j ide o koncesiu na vysielací čas určenej na odvysielanie a poskytovanie zvukových záznamov.
Radio Services a.s. 1 164,00 € 19.07.2019 Objednávka
0473/19/EO Kampaň v Rádiu VIVA. Vyhotovenie rozhlasového oznamu za účelom propagácie destinácie DANUBE ISLANDS, v rámci povinnej aktivity projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020.
Predmetom objednávky je tvorba 30 sekundového čítaného oznamu v Rádiu VIVA, ktorý bude odvysielaný v časovom intervale 22.- 31.7.2019.
INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 118,80 € 19.07.2019 Objednávka
0470/19/EO Poskytnutie služieb súvisiacich s obstaraním urbanistickej štúdie športovo - rekreačného areálu v MČ Bratislava – Petržalka.

Predmet zákazky zahŕňa:
A:
1. spracovanie návrhu zadania urbanistickej štúdie v spolupráci so spracovateľom urbanistickej štúdie,
2. zabezpečenie prerokovania návrhu zadania urbanistickej štúdie s príslušnými orgánmi územného plánovania v súlade s §4 ods.3 zák.č.50/1976 Zb. v znení noviel (stavebný zákon),
3. spracovanie čistopisu zadania v zmysle vyhodnotenia pripomienok príslušných orgánov územného plánovania.
B:
1. dohľad nad spracovaním urbanistickej štúdie a zabezpečenie prerokovania UŠ,
2. vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov, orgánov samosprávy, fyzických a právnických osôb v spolupráci so spracovateľom a obstarávateľom, uplatnených v rámci verejného prerokovania UŠ,
3. odovzdanie pokynu spracovateľovi urbanistickej štúdie na dopracovanie v zmysle vyhodnotenia pripomienok v zmysle bodu 2.,
4. podľa požiadavky obstarávateľa príprava podkladov na prerokovanie urbanistickej štúdie v zastupiteľstve, podľa potreby účasť na príslušných komisiách,
5. dohľad nad spracovaním čistopisu urbanistickej štúdie.
A.R.CH. s.r.o. 4 900,00 € 18.07.2019 Objednávka
0438/19/EO Vyhotovenie a odvysielanie rozhlasového oznamu za účelom propagácie destinácie DANUBE ISLANDS v rámci povinnej aktivity projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020. Predmet zákazky zahŕňa tvorbu 30 sekundového čítaného oznamu v Rádiu EXPRES a mediálny priestor na 24 odvysielaní v časovom intervale 22. - 31.7.2019.

Zákazka zadávaná v súlade s § 1 ods. 2 písm. j) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
EXPRES MEDIA k. s. 3 430,20 € 17.07.2019 Objednávka
0461/19/EO Zabezpečenie leteniek pre nižšie uvedených zamestnancov BSK z Viedne do Bruselu a späť z dôvodu ich účasti na Európskom týždni regiónov a miest a plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov, ktoré sa bude konať v Bruseli v dňoch 07.10. – 11.10.2019:

1. Mgr. Martin Hakel, BA / 07.10. – 10.10.2019 / Cena: 511,00 EUR;
2. Mgr. Ján Kollár / 07.10. – 10.10.2019 / Cena: 511,00 EUR;
3. Ing. Lukáš Repáň / 07.10. – 10.10.2019 / Cena: 511,00 EUR;
4. Mgr. Zuzana Hradská Lacková / 07.10. – 11.10.2019 / Cena: 381,00 EUR.
FLY TRAVEL s.r.o. 1 914,00 € 15.07.2019 Objednávka
0462/19/EO Nákup skartovacieho stroja typu HSM Securio B24 3,9 mm pre potreby projektu Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT). Alfa office, s.r.o 432,00 € 15.07.2019 Objednávka
0458/19/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú v termíne 30.07.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. GO travel Slovakia, s.r.o. 455,00 € 15.07.2019 Objednávka
0468/19/EO Zabezpečenie predĺženia platnosti domény bratislava-vuc.eu v užívaní ÚBSK na obdobie 12 mesiacov. SWAN, a.s. 21,50 € 15.07.2019 Objednávka
0467/19/EO Vypracovanie „Návrhu reštaurovania súsošia Pieta“ vrátane reštaurátorského výskumu na MOS Modra, Horná 20, Modra. Predmetom objednávky sú nasledovné výkony:
- reštaurátorský výskum v sume 2 000,- EUR bez DPH (t. j. 2 400,- EUR vrátane DPH)
- návrh na reštaurovanie v sume 500,- EUR bez DPH (t. j. 600,- EUR vrátane DPH)
Mgr. art. Tomáš Molnár 3 000,00 € 15.07.2019 Objednávka
0465/19/EO Zabezpečenie divadelného predstavenia z produkcie SND „Natálka“ s následnou diskusiou so študentmi, ktorá je súčasťou predstavenia na podujatí Deň európskej spolupráce 2019, ktoré sa uskutoční dňa 24.09.2019 v Divadle Aréna v Bratislave. Organizátor si vyhrazuje právo na použitie obrazového a zvukového záznamu z podujatia pre propagačné účely. Slovenské národné divadlo 1 000,00 € 12.07.2019 Objednávka
0463/19/EO Zabezpečenie účasti na seminári: "Výklad stavebného zákona (líniové stavby)", dňa 17. 7.2019 v Bratislave, ktorú organizuje Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. pre p. Ing. J. Hapčovú, referentku z odd. Dopravy. VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 274,80 € 12.07.2019 Objednávka
0466/19/EO Technicko - prevádzkové zabezpečenie divadleného predstavenia "Natálka" a diskusie pri príležitosti podujatia "Deň európskej spolupráce 2019". Podujatie sa uskutoční dňa 24.09.2019 v priestoroch divadla Aréna. Divadlo ARÉNA 2 150,00 € 12.07.2019 Objednávka
B/1017/19 Buseness CityNET 06/2019 Slovak Telekom,a.s. 1 845,60 € 11.07.2019 Faktúra
B/1016/19 paušálna mesačná platba za služby 06/2019 DATALAN a.s. 1 560,00 € 11.07.2019 Faktúra
B/0986/19 Malokarpatský expres za 06/2019-pravidelná dopravná linka Slovak Lines, a.s. 8 556,77 € 10.07.2019 Faktúra
B/0987/19 servis,údržba kávovarov-4ks COFFIX s.r.o. 144,00 € 10.07.2019 Faktúra
0460/19/EO Zabezpečenie výmeny poškodeného PANELA na objekte ROTUNDA.

Účel: propagácia BSK
Predmet:
Alubond - pevná hliníkova doska s plastovým jadrom
Hrúbka = 3 mm
Rozmer = 1.275 x 4.000 mm
Množstvo: 1 ks
Cena = 198,00€ s DPH
Doprava = 18,00€ s DPH
Spolu cena = 216,00€ s DPH

Dodanie = sklad BSK, Svätoplukova 38, 900 27 Bernolákovo.
HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE s.r.o. 216,00 € 09.07.2019 Objednávka
0426/19/EO Zabezpečenie ubytovania v Bruseli v hoteli Renaissance Brusel Hotel v termíne 09.-11.09.2019 pre nasledovných účastníkov zahraničnej pracovnej cesty: 1. Mgr. Juraj Droba, MBA, MA. predseda BSK, 2. PhDr. Alžbeta Ožvaldová, podpredsedníčka BSK, 3. Mgr. Peter Pilinský, poslanec BSK, 4. Mgr. Peter Fitz, poslanec BSK, 5. Ing. István Pomichal, PhD., poslanec BSK, 6. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., poslankyňa BSK, 7. JUDr. Mgr. Jozef Uhler, poslanec BSK, 8. JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., poslanec BSK, 9. PhDr. Mária Kisková, poslankyňa BSK, 10. Mgr. Jana Lysáková, riaditeľka kancelárie predsedu BSK, 11. Ing. Michal Beniač, zástupca riaditeľky OSÚRaRP, 12. Mgr. Martin Hakel, BA, vedúci OSaÚR, 13. Katarína Weissová, zástupca riaditeľa Odboru komunikácie a propagácie, 14. ArtD. Monika Kováčová, referentka Tlačového oddelenia. Dôvodom zahraničnej pracovnej cesty do Bruselu je účasť menovaných osôb, ako reprezentantov BSK, na rokovaniach s EÚ inštitúciami, pričom budú prezentované investičné plány a potreby BSK v rámci príprav na nové programové obdobie po roku 2020. V celkovej cene sú zahrnuté raňajky a mestská daň. Parnasse Square Invest SA 5 012,00 € 09.07.2019 Objednávka
B/0977/19 zasielanie mobilných výplatných lístkov za 04/2019-06/2019 VEMA s.r.o. 1 116,00 € 09.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »