Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2362
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0632/19/EO Zabezpečenie účasti na školení: "Novely a najdôležitejšia rozhodovacia prax vo verejnom obstarávaní", dňa 15. 10.2019 v Bratislave, ktorú organizuje spoločnosť APUEN AKADÉMIA s.r.o. pre zamestnankyne odd. VO ÚBSK pp. Ing. Jana Mazúchová, Ing. Viera Potanková, Mgr. Aneta Micenková. Účastnícky poplatok na osobu po uplatnení zľavy na osobu je 103,00€ s DPH (pôvodná cena je 108,-€ s DPH). Celková suma je 309,00€ vrátane DPH.
APUEN AKADÉMIA s.r.o. 309,00 € 14.10.2019 Objednávka
0624/19/EO Zabezpečenie policového regálu ERREX pre potreby Úradu BSK. Technická špecifikácia tvorí prílohu objednávky. MERCATOR DMS, spol. s.r.o. 126,00 € 11.10.2019 Objednávka
0618/19/EO Zabezpečenie účasti na manažérskom vzdelávaní „Efektívna komunikácia zameraná na win – win riešenia – IV“ pre 18 riaditeľov odborov Ú BSK v roku 2019. Manažérske vzdelávanie sa uskutoční v termíne 20.11.2019 v priestoroch mimo Ú BSK. Lektorkou bude A. Profantová. Mgr. Andrea Profantová 1 000,00 € 10.10.2019 Objednávka
0619/19/EO Zabezpečenie účasti na medzinárodnej konferencii: "Verejná osobná doprava 2019", v dňoch 17.-18. 10.2019 v Bratislave, ktorú organizuje Kongres STUDIO, spol. s r.o. pre zamestnancov odboru dopravy ÚBSK pp. Ing. M. Bukovčák, Ing. J. Hapčová, a Mgr. T. Vlčko. Účastnícky poplatok na osobu je 90,00€ s DPH. Celková suma je 270,00€ vrátane DPH. Kongres STUDIO, spol. s r.o. 270,00 € 10.10.2019 Objednávka
0620/19/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú dňa 15.10.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. WINGS, s.r.o. 507,00 € 10.10.2019 Objednávka
0622/19/EO Identifikácia vlastníkov pozemkov a vyhotovenie geometrického plánu (predbežného)ako podkladu pre majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod Vinohradnícku cyklotrasu na základe súpisu dotknutých pozemkov v k.ú.Svätý Jur,Grinava, Pezinok, Veľké Tŕnie, Malé Tŕnie, Modra. Slovenská technická univerzita v Bratislave 13 395,00 € 10.10.2019 Objednávka
0615/19/EO Vypracovanie diela „Štúdia trasovania cyklotrasy medzi obcami Rohožník a Malacky“. Úlohou štúdie trasovania je návrh technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cyklotrasy medzi obcami Rohožník a Malacky.

Príloha písomnej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky.
SINAR s.r.o. 4 788,00 € 09.10.2019 Objednávka
0625/19/EO Cateringové služby pre 200 osôb v rámci prezentácie bratislavského regiónu pri príležitosti predsedníctva SR v OBSE vo Viedni v Hofburgu dňa 17.10.2019. Cateringové služby budú pozostávať z dodania šiestich typov jedál, dvoch typov dezertov a dvoch druhov limonád. Súčasťou zákazky je aj dodanie menu karty s uvedenými alergénmi jedál v anglickom jazyku, obsluhujúci personál (min. 12 osôb, z toho aspoň 6 anglicky hovoriacich), cateringové príslušenstvo, obrusy pre stoly, zariadenia pre ohrievanie a udržiavanie jedla v teple.

Prílohy písomnej objednávky:
• Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky;
• Podrobný rozpis poskytnutých služieb a ich celkových cien.
RC Slovakia, s.r.o. 4 392,00 € 09.10.2019 Objednávka
0621/19/EO Zabezpečenie reklamných služieb pre potreby podujatia „Výstavy o víne a výrobe vína“ v projekte „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií (HERITAGE SK-AT)“ spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. Službami sa rozumie zabezpečenie prenájmu požadovaného middleboardu na obdobie 14.10.2019 -14.4.2020 vrátane zabezpečenia tlače a výlepu plagátu na plochu middleboardu.

Príloha písomnej objednávky:
• Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky.
WESTWOOD Slovakia s.r.o, 3 720,00 € 08.10.2019 Objednávka
0623/19/EO Reklamné a tlačiarenské služby v rozsahu výroby a potlače prezentačných stien, slúžiacich na prezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja počas slávnostného podujatia v paláci Hofburg vo Viedni dňa 17.10.2019 pri príležitosti SR predsedníctva v OBSE. Prezentačné steny majú byť skladateľné a prenosné a doručené aj s prepravnými textilnými taškami.

Predmet zákazky zahŕňa:
• Výrobu a potlač 4 ks prezentačných stien;
• Dodanie tovaru do sídla objednávateľa najneskôr do 15.10.2019.

Príloha písomnej objednávky:
• Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky vrátane podrobného opisu predmetu zákazky.
Plotbase s. r. o. 2 246,00 € 08.10.2019 Objednávka
0610/19/EO Zabezpečenie hudobného programu v rámci otvorenia „Výstavy o víne a výrobe vína“ v projekte Heritage SK-AT spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. Otvorenie výstavy (vernisáž) sa uskutoční dňa 10.10.2019 v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku.
Mgr. art Roman Féder Funny Fellows 900,00 € 07.10.2019 Objednávka
0613/19/EO Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia úvodných príhovorov v rámci otvorenia "Výstavy o víne a výrobe vína" v projekte Heritage SK- AT dňa 10.10.2019. Výdavky spojené so zabezpečením tlmočenia budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu Heritage SK-AT (OŠ 977). LEXMAN EU, s.r.o. 70,00 € 07.10.2019 Objednávka
0616/19/EO Zabezpečenie prenájmu priestorov, technického vybavenia a cateringu pre pracovné stretnutie hlavných kontrolórov samosprávnych krajov SR, riaditeľky odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov MV SR, riaditeľov krajinských účtovných dvorov susedných rakúskych spolkových krajín a ďalších hostí s témou rokovania: aktuálny priebeh prípravy nového zákona o kontrole, aplikácia zákona č. 54/52019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa interných predpisov jednotlivých samosprávnych krajov a iné, ktoré sa bude konať dňa 9.-10.10.2019 v kaštieli vTomášove. MAJOR PALACE s.r.o.-Art Hotel Kaštieľ 2 000,00 € 07.10.2019 Objednávka
0600/19/EO Zabezpečenie ubytovania v Madride pre zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Szabolcsa Csahóka v termíne 16.-17.10.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku. GO travel Slovakia, s.r.o. 420,00 € 07.10.2019 Objednávka
0614/19/EO Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Madrid-Viedeň pre zamestnancov odboru INTERACT ÚBSK Mgr. Petru Masácovú, Ing. Janku Jelemenskú a Szabolcsa Csahóka v termíne 16.-17.10.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Španielsku. TUCAN, s.r.o 624,00 € 07.10.2019 Objednávka
0612/19/EO Zabezpečenie cateringových služieb pre potreby podujatia „Výstava o víne a výrobe vína“ v rámci projektu Heritage SK-AT spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. Cateringové služby je potrebné zabezpečiť pre 70 ľudí v rámci slávnostného otvorenia výstavy, ktorá sa uskutoční dňa 10.10.2019 v Malokarpatskom múzeu v Pezinku (M.R. Štefánika 4, Pezinok).
Výdavky spojené so zabezpečením cateringových služieb budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu Heritage SK-AT (OŠ 977).
Koníček gastroslužby s.r.o. 1 108,00 € 07.10.2019 Objednávka
0611/19/EO Zabezpečenie fotosúťaže v rámci destinácie “DANUBE ISLANDS” v rámci projektu DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014) financovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020.
Predmetom zákazky „Zabezpečenie fotosúťaže v rámci destinácie DANUBE ISLANDS“ je komplexné zabezpečenie priebehu fotosúťaže od vyhlásenia až po vyhodnotenie fotosúťaže od 18.10.2019 do 06.12.2019, a to v rozsahu: a) vytvorenie a sprocesovanie priestoru určeného pre registračný formulár a nahratie fotografií do databázy na podstránke www.danubeislands.sk; b) vyhlásenie fotosúťaže najneskôr do 18.10.2019 s možnosťou nastavenia jazykových mutácií pre pravidlá súťaže a registračný formulár v SK, HU a AJ; c) priebežné promo súťaže na fb a instagrame na profile destinácie danubeislands.sk (min 4x počas trvania súťaže v hodnote max 50,-€) a upload fotografií zo serveru na soc. sieť počas pracovných dní do 24 hod.; d) zabezpečenie serveru, administrácia databázy fotosúťaže, kategorizovanie fotografií, archivácie fotografií a súhlasu o použití fotografií na ďalšie propagačné účely destinácie po dobu trvania súťaže a následné odovzdanie všetkých došlých fotografií so súhlasom objednávateľovi; e) zriadenie komisie za účelom vyhodnotenia došlých fotografií; f) vyhodnotenie súťaže; g) zabezpečenie 3 hlavných cien.
Výdavky spojené so zabezpečením fotosúťaže budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu DANUBE BIKE&BOAT (OŠ 976).
blue art design, s.r.o. 5 940,00 € 07.10.2019 Objednávka
0609/19/EO Zabezpečenie účasti na medzinárodnej konferencii: "Prínos konferenčného modelu práce s rodinou", dňa 9.10.2019 v Bratislave, ktorú organizuje spoločnosť Úsmev ako dar pre p. M. Kakalíkovú. Spoločnosť priateľov detí z DD - Úsmev ako dar 35,00 € 04.10.2019 Objednávka
0617/19/EO Dodávka, implementácia a servis riešenia pre sledovanie služobných motorových vozidiel cez GPS/GPRS, a to v rozsahu požadovanej technickej špecifikácie a v súlade s osobitnými požiadavkami na plnenie stanovenými objednávateľom.

Predmet zákazky zahŕňa:
• Prenájom a prevádzkovanie GPS monitorovacích jednotiek vo vozidlách;
• Prevádzkovanie informačného systému na GPS monitorovanie polohy a prevádzkového stavu vozidiel.

Lehota plnenia:
• Dodanie a inštalácia zariadení v mesiaci október 2019;
• Poskytovanie požadovanej služby od 1.11.2019 do 31.10.2023.

Jednotkové ceny plnenia:
• Dodávka a inštalácia GPS zariadenia pre 1 vozidlo: 117,00 EUR bez DPH;
• Mesačný paušál za poskytovanú službu pre 1 vozidlo: 6,00 EUR bez DPH.

Príloha písomnej objednávky:
• Obchodné podmienky plnenia vrátane podrobného opisu predmetu zákazky.
Commander Services s.r.o. 29 160,00 € 04.10.2019 Objednávka
0606/19/EO Zabezpečenie prevozu a poistenia múzejných exponátov počas prevozu pre potreby podujatia „Výstava o víne a výrobe vína“ v projekte Heritage SK-AT spolufinancovaného z Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. Prevoz exponátov z obce Jedenspeigen (Rakúsko) do Pezinka sa uskutoční dňa 2.10.2019 medzi 10.00 a 15.30. Prepravované exponáty sú v celkovej finančnej hodnote do 50 000 €. Min. požiadavky na dodávku: objem nákladného priestoru min. 10 m3; dĺžka korby min. 3,4m.
Výdavky spojené so zabezpečením prevozu a poistenia múzejných exponátov budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu Heritage SK-AT (OŠ 977).
Car Route s.r.o. 120,00 € 01.10.2019 Objednávka
0601/19/EO Zabezpečenie ubytovania pre 9 člennú delegáciu Stredočeského kraja v dňoch 23.10. -25.10.2019 v Carlton Hotel Bratislava. Celková cena zahŕňa ubytovanie na 2 noci, raňajky a mestskú daň. Carlton Property, s.r.o. 1 470,60 € 01.10.2019 Objednávka
0605/19/EO Výrub stromov v počte 2 ks (javor) na parkovisku Úradu BSK. dobré drevo s.r.o. 340,00 € 01.10.2019 Objednávka
0604/19/EO Ubytovanie v Bukurešti v hoteli CAPITOL CALEA VICTORIEI (spolu s raňajkami), pre Mgr. Martina Hakela, BA a Mgr. Jána Stana (2 samostatné izby), v termíne: 1.-4.10.2019, z dôvodu účasti na podujatí Horizon 2020 Bucharest Forum on Nature-Based Solutions, organizovanom projektovým konzorciom ThinkNature. SATUR TRAVEL, a.s. 762,00 € 30.09.2019 Objednávka
0603/19/EO Spiatočné letenky Viedeň - Bukurešť - Viedeň, pre Mgr. Martina Hakela, BA a Mgr. Jána Stana, v termíne: 1.-4.10.2019. Letenky v zmysle schválenej ZPC č. 3434/19/EO a 3436/19/EO, z dôvodu účasti menovaných zamestanancov BSK na podujatí Horizon 2020 Bucharest Forum on Nature-Based Solutions, organizovanom projektovým konzorciom ThinkNature. GO travel Slovakia, s.r.o. 336,00 € 30.09.2019 Objednávka
0602/19/EO Zabezpečenie spracovania koncepčného materiálu "Akčný plán Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji".
Akčný plán pre Koncepciu ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji nadväzuje na Koncepciu, stanovuje konkrétne kroky a vytvára podmienky na realizovanie opatrení pre plnenie cieľov Koncepcie. Akčný plán bude riešiť špecifické problémy ochrany a využívania povrchových a podzemných vôd v území a použije sa ako územnoplánovací podklad v procese aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie regiónu a dotknutých obcí a tiež ako podklad pre dotačné schémy BSK.
Povinnosť spracovať akčný plán vyplynula z uznesenia zastupiteľstva BSK č. 82/2019 schváleného dňa 16.11.2018.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 22 900,00 € 30.09.2019 Objednávka
0598/19/EO Poskytnutie tlmočníckych služieb v rozsahu 14 hodín tlmočenia počas pracovného stretnutia hlavných kontrolórov SR, pracovníkov MV SR a riaditeľov krajinských účtovných dvorov rakúskych spolkových krajín, ktoré organizuje Útvar hlavného kontrolóra BSK v termíne 09.- 10.10.2019.

Poskytnutie tlmočníckych služieb počas pracovnej večeri župana BSK s krajským predsedom vlády spolkovej republiky Burgenland v termíne 16.10.2019.
MAVITA Bratislava, s.r.o. 399,00 € 27.09.2019 Objednávka
0599/19/EO Tlmočnícke služby v anglickom jazyku na SK8. V dňoch 29.-30.09.2019 sa koná v Pezinku zasadnutie SK8, za účasti p. Andreas von Busch, vedúceho odd. EK pre ČR a Slovensko na generálnom riaditeľstve pre regionálny rozvoj v Bruseli. Poskytnutie služieb tlmočníka na 30.09.2019 v čase od 9,30 hod do 16,30 hod. t.j. na 8 hodín. SIMAK International, s.r.o. 300,00 € 27.09.2019 Objednávka
0586/19/EO Poskytnutie reklamných a mediálnych rozhlasových služieb prostredníctvom ktorých bude Bratislavský samosprávny kraj informovať o štyroch podujatiach župných škôl v Bratislave - Avion, v Malackách, v Senci a v Pezinku.

Poskytované služby zahŕňajú:
• výrobu reklamného spotu v dĺžke 30 sec.
• odvysielanie vyrobeného reklamného spotu s počtom opakovaní 40 (15 spotov od 06.00 do 12.00, 15 spotov od 12.00 do 18.00 a 10 spotov od 18.00 do 6.00 hod.)

Lehota plnenia:
Doba trvania reklamnej kampane od 01.10.2019 do 11.10.2019.
FUN MEDIA GROUP a.s. 6 930,00 € 27.09.2019 Objednávka
0597/19/EO Zabezpečenie účasti na konferencii Slovenské zdravotníctvo 2019 dňa 26.9.2019. Konferencie sa zúčastnia zamestnanci Odboru zdravotníctva: PharmDr. Ján Mazag, Mgr. Ivana Šurinová, Mgr. Ivana Vanacká, Mgr. Alžbeta Kozubová.
Účasť na konferencii sa navrhuje za účelom získania aktuálnych poznatkov v oblasti humánnej farmácie, situácie v ambulantnom sektore pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v primárnej sfére a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Účastnícky poplatok je 178,80 € (s DPH) na účastníka.
MAFRA Slovakia, a.s. 715,20 € 25.09.2019 Objednávka
0592/19/EO Zabezpečenie výroby a potlače 10 prezentačných rollupov Economy a 7 PVC bannerov rôznych rozmerov, ktoré budú slúžiť na propagáciu a označenie podujatí „Župné školy v Avione“ a „Župné školy pre teba“ v Malackách, v Senci a v Pezinku.
Pieskovisko s. r. o. 929,34 € 25.09.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »