Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2262
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0517/19/EO Predĺženie platnosti licencií na antispamový systém Symantec Messaging Gateway pre 250 používateľov na obdobie 12 mesiacov. DATALAN a.s. 1 026,00 € 21.08.2019 Objednávka
0527/19/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 07.10.2019 - 09.10.2019 pre poslanca zastupiteľstva BSK, Ing. Martina Chrena, z dôvodu jeho účasti na 136. plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov a Európskom týždni regiónov a miest, ktoré sa koná v termíne 07.-09.10.2019 v Bruseli. NADOSAH, spol.s.r.o. 457,00 € 21.08.2019 Objednávka
0516/19/EO Zabezpečenie prenájmu priestorov Pezinského kultúrneho centra – Dom kultúry Pezinok + technicko - personálne zabezpečenie podujatia a spotreba energií v rámci podujatia Župné školy pre TEBA 2019 – Pezinok (08.10.2019) v čase 06:45 hod až 17:45 hod, ktoré sa uskutoční v priestoroch Pezinského kultúrneho centra – Domu kultúry Pezinok. Celková dohodnutá cena je 801,46 € ( nie sú platcami DPH ).
Pezinské kultúrne centrum, p.o. 801,46 € 20.08.2019 Objednávka
0509/19/EO Zabezpečenie inventarizácie drevín určených na výrub v historickom parku v Malinove, pozemok parc. č. 2/1 a č. 2/4 v k.u. Malinovo. EKOJET, s. r. o. 5 700,00 € 15.08.2019 Objednávka
0514/19/EO Predplatné denníka ÚJ SZÓ v počte 1 ks pre Úrad BSK. Odoberanie denníka do 31.12.2019. Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 81,90 € 15.08.2019 Objednávka
0510/19/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky Viedeň-Brusel a späť v termíne 03.09. - 06.09.2019 pre zamestnancov BSK Ing. Elenu Moťovskú a Ing. Romanu Peniakovú z dôvodu účasti na stretnutí projektových partnerov s hodnotiteľmi pre projekt Floodserv. Cieľom stretnutia bude prezentácia a vyhodnotenie výstupov projektu hodnotiteľmi programu HORIZON. NADOSAH, spol.s.r.o. 850,00 € 15.08.2019 Objednávka
0503/19/EO Zabezpečenie 2 ks Firewall na ochranu perimetra. Ide o zariadenie, ktoré slúži na zabezpečenie a riadenie sieťovej prevádzky medzi sieťami s rôznou úrovňou dôveryhodnosti a zabezpečenia. Kontrolný bod, ktorý definuje pravidlá komunikácie medzi sieťou ÚBSK a internetom.
SLOVANET, a.s. 10 285,14 € 12.08.2019 Objednávka
0507/19/EO Zabezpečenie prenájmu priestorov a technického vybavenia pre 5. ročník Fóra Dunajského fondu, ktoré sa bude konať 26.9.2019 v priestoroch Divadla Aréna.

BSK je signatárom Charty Dunajského fondu a dlhoročným partnerom tejto otvorenej neziskovej platformy pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a priestranstiev v okolí Dunaja a Malého Dunaja. BSK už 5. rok ako zriaďovateľ Divadla Aréna poskytuje priestory pre organizovanie Fóra a je aktívnym členom pracovnej skupiny Dunajského fondu s názvom RiverLab Žitný ostrov a okolie.
Divadlo ARÉNA 3 000,00 € 09.08.2019 Objednávka
0506/19/EO Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu z budovy na Harmincovej 1, Bratislava Dúbravka, kvôli minimalizácii naviac prác pri budúcej realizácii akcie COVP Farského 9, objekt Harmincova 1. Euro Leaspartner, s.r.o. 4 762,92 € 08.08.2019 Objednávka
0505/19/EO Zabezpečenie expresného úradne overeného prekladu dokumentu v rozsahu 7 normostrán zo slovenského do nemeckého jazyka. Predmetom dokumentu je text - časť detailného rozpočtu projektu „Ecoregion SKAT - Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska“. LEXMAN, s.r.o. 141,96 € 08.08.2019 Objednávka
0498/19/EO Zabezpečenie výroby, potlače a montáže informačných a smerových tabúľ, ktorými sa označí objekt POLIKLINIKA KARLOVA VES a jej pracovisko na Donnerovej 1, ktoré sú majetkom BSK. Podrobný rozpis informačných a smerových tabúľ vrátane technickej špecifikácie je súčasťou cenovej ponuky - návrhu na plnenie spoločnosti CICERO GROUP s.r.o. Plnenie predmetu zákazky najneskôr do 31.12.2019. CICERO GROUP s.r.o. 2 404,20 € 05.08.2019 Objednávka
0501/19/EO Spiatočné letenky z Viedne do Varšavy a späť v termíne 26.08.-28.08.2019 pre nasledovných účastníkov zahraničnej pracovnej cesty do Varšavy:

1. PhDr. Alžbeta Ožvaldová, podpredsedníčka BSK,
2. Ing. Michal Beniač, zástupca riaditeľky OSÚRaRP,
3. Mgr. Martin Hakel, BA, vedúci OSaÚR.

Menovaní sa v dňoch 26.08.-28.08.2019 zúčastnia na študijnej návšteve Mazovského vojvodstva na pozvanie mazovského maršálka A. Struzika. Súčasťou programu budú aj bilaterálne stretnutia so zástupcami Mazovského vojvodstva na tému integrovaných územných investícií a prehliadka projektov podporených z EŠIF, ako aj inovačného centra vo Varšave.
GO travel Slovakia, s.r.o. 795,00 € 05.08.2019 Objednávka
0502/19/EO Spiatočná letenka z Bruselu do Varšavy a späť v termíne 26.08.-28.08.2019 pre Mgr. Tomáša Telekyho, referenta OSÚRaRP, toho času s miestom výkonu práce v kancelárii BSK v Bruseli.

Menovaný sa v dňoch 26.08.-28.08.2019 (príkaz na ZPC č. 2770/19/EO) zúčastní na študijnej návšteve Mazovského vojvodstva na pozvanie mazovského maršálka A. Struzika. Súčasťou programu budú aj bilaterálne stretnutia so zástupcami Mazovského vojvodstva na tému integrovaných územných investícií a prehliadka projektov podporených z EŠIF, ako aj inovačného centra vo Varšave.
GO travel Slovakia, s.r.o. 495,00 € 05.08.2019 Objednávka
0504/19/EO Ubytovanie vo Varšave v dňoch 26.08.-28.08.2019 pre nasledovných účastníkov zahraničnej pracovnej cesty do Varšavy:

1. PhDr. Alžbeta Ožvaldová, podpredsedníčka BSK,
2. Ing. Michal Beniač, zástupca riaditeľky OSÚRaRP,
3. Mgr. Martin Hakel, BA, vedúci OSaÚR,
4. Mgr. Tomáš Teleky, referent OSaÚR.

Menovaní sa v dňoch 26.08.-28.08.2019 zúčastnia na študijnej návšteve Mazovského vojvodstva na pozvanie mazovského maršálka A. Struzika. Súčasťou programu budú aj bilaterálne stretnutia so zástupcami Mazovského vojvodstva na tému integrovaných územných investícií a prehliadka projektov podporených z EŠIF, ako aj inovačného centra vo Varšave.
FLY TRAVEL s.r.o. 1 200,00 € 05.08.2019 Objednávka
0497/19/EO Zabezpečenie výroby a potlače 2 ks PVC bannerov na označenie rekonštrukcie mosta cez potok Malina v Malackách. Celkova cena 60€ s DPH CICERO GROUP s.r.o. 60,00 € 02.08.2019 Objednávka
0499/19/EO Zabezpečenie ubytovania vo Viedni pre zamestnanca odboru INTERACT Mikisa Moselta v termíne 06.-07.08.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rakúsku. GO travel Slovakia, s.r.o. 96,00 € 02.08.2019 Objednávka
0500/19/EO Dodanie reklamných predmetov ( 4 500 ks fliaš na pitie) s potlačou v rozsahu požadovanej technickej špecifikácie a v súlade s osobitnými požiadavkami na plnenie objednávateľa. Predmetom zákazky sú aj tlačiarenské služby súvisiace s potlačou požadovaných predmetov.

Rozpis ceny:
Jednotková cena (fľaša + potlač): 1,53 EUR bez DPH.
Cena celkom: 6 885,00 EUR bez DPH.

Príloha písomnej objednávky:
1. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
Hauerland spol. s r.o. 8 262,00 € 02.08.2019 Objednávka
0496/19/EO Zabezpečenie interného školenia k softvéru Cenkros 4 pre zamestnancov odd. verejného obstarávania a odd. investičných činností Úradu BSK (15 osôb). Školenie sa uskutoční v termíne 6.8.2019 v priestoroch Ú BSK. Seminár organizuje spoločnosť Kros a.s. Účastnícky poplatok na osobu je 30 € s DPH. Celková suma je 450,00€ vrátane DPH. KROS a.s. 450,00 € 02.08.2019 Objednávka
0492/19/EO Zabezpečenie marketingovej kampane na sociálnych sieťach za účelom propagácie destinácie "DANUBE ISLANDS“ prostredníctvom nájmu online mediálneho priestoru na sociálnych sieťach formou sponzoringu postov profilu danubeislands na facebooku, instagrame a posilnenia pozície na google a prepojenie s webovým portálom.
Marketingová kampaň bude prebiehať v rámci aktivít projektu DANUBE BIKE&BOAT(SKHU/1601/1.1/014) spolufinancovaného programom cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.
blue art design, s.r.o. 3 480,00 € 31.07.2019 Objednávka
0478/19/EO Predmetom objednávky sú práce a činnosti súvisiace s opravou kúrenia a prípravy TÚV. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky sú obchodné podmienky plnenia, podrobný opis predmetu zákazky a ocenený výkaz výmer. Euro Leaspartner, s.r.o. 11 650,08 € 31.07.2019 Objednávka
0495/19/EO Doplňujúce stavebné práce pri realizácií zákazky "Demontáž a montáž stropov pri vstupe do budovy BSK" podľa objednávky č. 0427/19/EO v rozsahu zabezpečenia demontáže a montáže kazetových stropov o výmere 13 m2.

Jednotková cena za 1 m2: 20 EUR bez DPH.
Cena za 13 m2: 260 EUR bez DPH.
Dopravné náklady: 20 EUR bez DPH.
Cena celkom: 280 EUR bez DPH.
Peter Jakubovič 280,00 € 31.07.2019 Objednávka
0490/19/EO Zabezpečenie autobusovej prepravy pre potreby podujatia „Grafický workshop 2019“ v rámci projektu Heritage SK-AT spolufinancovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-AT. Workshop sa bude konať dňa 04.09.2019 v meste Wiener Neustadt v centre pre mládež Tribewerk, ktorý dáva priestor pre kreatívne aktivity grafity. MaxWay s.r.o. 345,00 € 31.07.2019 Objednávka
0493/19/EO Zabezpečenie tlače vizitiek pre potreby zamestnancov úradu Bratislavského samosprávneho kraja vrátane dopravy. Vizitky budú tlačené podľa jednotlivých požiadaviek až do vyčerpania celkového finančného objemu objednávky.

Špecifikácia vizitiek:
9x5cm, 4+0, papier conqueror Wove Diamont White 100% recycled, j.c. 0,1728/1ks s DPH
9x5cm, 4+4, papier conqueror Wove Diamont White 100% recycled, j.c. 0,2232/1ks s DPH
9x5cm, 4+0, papier conqueror Wove Diamont White 100% recycled, j.c. 0,1668/1ks s DPH pri jednorazovom odbere min. 500 ks
9x5cm, 4+4, papier conqueror Wove Diamont White 100% recycled, j.c. 0,2112/1ks s DPH pri jednorazovom odbere min. 500 ks
Bittner print s.r.o. 2 500,00 € 30.07.2019 Objednávka
0491/19/EO Zabezpečenie autobusovej prepravy zamestnancov Úradu BSK na poslednú rozlúčku so zamestnancom Úradu BSK, ktorá sa bude konať dňa 31.7.2019. Cena prepravy je 185,00 € s DPH. Prostriedky budú hradené zo sociálneho fondu. Slovak Lines, a. s. 185,00 € 30.07.2019 Objednávka
0488/19/EO Zabezpečenie tlače a výlepu polepu na turistický autobus Malokarpatský expres. Slovak Lines, a. s. 3 096,00 € 30.07.2019 Objednávka
0489/19/EO Vypracovanie technického posudku a spravy, návrh opatrení: posúdenie technického stavu klimatizačných zariadení, návrh opatrení, návrh na generálnu opravu - výmenu klimatizačných zariadení, vypracovanie technického posudku a správy v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s.r.o. a Bratislavským samosprávným krajom.
Cena vychádza z položky č. 1.2 podrobnej špecifikácie ceny predmetu zákazky, a to nasledovne: 115 ks x19,35 EUR bez DPH (23,22 EUR vrátane DPH), t. j. spolu 2 670,30 EUR vrátane DPH.
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 2 670,30 € 30.07.2019 Objednávka
0477/19/EO PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE BSK – slovenská mutácia
Formát = 21x21 cm
Vnútro:Papier 150 gr. NPM , 4+4 , počet strán 36
Obálka:Papier 250 gr. NPM, matné lamino 1+0, 4+4, počet strán 4
Väzba: V1
Náklad: 200 ks
Dodanie: Bratislava
JC= 2,07 € bez DPH / 2,484 € s DPH
Bittner print s.r.o. 496,80 € 25.07.2019 Objednávka
0481/19/EO Zabezpečenie papierových utierok pre potreby Úradu BSK.
Skladané papierové utierky "ZZ"
Merná jednotka: bal
Dopytované množstvo: 1 600 / 0,45,- EUR bez DPH bal.,/ 0,54,- EUR s DPH bal.
Počet utierok v balení: 150 ks (balenie v kartóne 20 bal.)
Rozmer: min. 21x23 cm
Počet vrstiev: 2
Materiál: 100% celulóza
Farba: biela
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 864,00 € 25.07.2019 Objednávka
0482/19/EO Zabezpečenie audiotechniky pre potreby Úradu BSK.
Položky predmetu zákazky:
1. Bezdrôtový kamerový systém s vysielačom za opasok 2x (Cena celkom: 718,01 EUR s DPH);
2. Kondenzátorový klopový mikrofón, kardioida 2x (Cena celkom: 289,99 EUR s DPH);
3. Držiak na 2 kamerové prijímače ATW-R1700 (Cena celkom: 57,00 EUR s DPH)
MediaTech Central Europe, a. s. 1 065,00 € 25.07.2019 Objednávka
0483/19/EO Zabezpečenie online kampane destinácie "DANUBE ISLANDS“ prostredníctvom nájmu online mediálneho priestoru na webových portáloch formou bannerov a videí, ktoré budú objednávateľom dodané. Mediálna kampaň bude prebiehať v rámci aktivít projektu Danube Bike&Boat, spolufinancovaného programom cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Konkrétne ide o webovú kampaň na stránke www.milujemcestovanie.sk:
- formát web bannera: 468 x 60 px;
- impresia: 50 tisíc zobrazení / 1 mesiac;
- trvanie: 2 mesiace ( 29.7.-29.9.2019).
Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. 288,00 € 24.07.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »