Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2362
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0353/17/EO Zabezpečenie časti výkonovej fázy projektových prác súvisiacich s rekonštrukciou cesty III/50310 podľa ods. 2.5 "Projekt pre SP, Dokumentácia stavebného zámeru a Realizačný projekt", ods. 2.6 "Aproximatívny rozpočet a popisy prác" a ods. 2.9 "Inžinierska činnosť - príslušné povolenia na povolenie a užívanie stavby" Zmluvy o dielo č.2017-226-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s. a BSK. DOPRAVOPROJEKT,a.s. 507 832,80 € 29.06.2017 Objednávka
0498/17/EO Zabezpečenie časti výkonovej fázy projektových prác v časti (II. stavba): 2.3 - IG prieskum v sume 40 320,00 EUR bez DPH, 2.5 - Dokumentácia DSZ v sume 30 000,00 EUR bez DPH a DSP v sume 191 873,10 EUR bez DPH súvisiacich s rekonštrukciou cesty III/50310 Zmluvy o dielo č.2017-226-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s. a BSK. DOPRAVOPROJEKT,a.s. 314 631,72 € 19.09.2017 Objednávka
0363/16/EO Zabezpečenie vysielacieho času na propagáciu činnosti Úradu BSK - Akčného plánu a priorít PH SR BSK vo Fun rádiu.Plnenie predmetu zákazky je do 31.12.2017. Fun Media Group, a.s. je jediným a výhradným poskytovateľom reklamného a vysielacieho času vo Fun rádiu. FUN MEDIA GROUP a.s. 150 114,00 € 17.08.2016 Objednávka
0307/17/EO Zabezpečenie úpravy priestorov Strednej priemyselnej školy dopravnej, Kvačalova 20 v Bratislave z dôvodu zlučovania škôl na Akciu č. 1000019 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. Termín realizácie predmetu dodávky je do 25.7.2017. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 146 528,89 € 12.06.2017 Objednávka
0503/17/EO Zabezpečenie organizácie podujatia - odbornej konferencie „Bratislava Smart Region“ vrátane zabezpečenia mediálnej kampane na tému inovatívne riešenia pre región. Podrobný opis predmetu zákazky spolu s obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. CREATIVE PRO (KE) s.r.o. 109 020,00 € 19.09.2017 Objednávka
0642/15/EO Zabezpečenie Implementácie a migrácie ( Konfigurácia účtu O365 – tenant, Konfigurácia SharePoint Online, Konfigurácia Skype for Business, Príprava infraštruktúry AD, Konfigurácia Single Sign On, Konfigurácia synchornizácie AD do cloudu, Konfigurácia Hybridnej Exchange infraštruktúry, Konfigurácia klientských zariadení) v rozsahu 524 hodín v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support (Zmluva č.2014/612/IČSMaVO) a jej dodatku uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o..

Microsoft Slovakia s.r.o. 100 608,00 € 12.11.2015 Objednávka
0339/19/EO Aplikácia biologického prostriedku (postrekom) na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa. Ide o zabezpečenie aplikácie biologického prostriedku na znižovanie populácie komárov na území Bratislavského samosprávneho kraja na lokalitách uvedené v dokumente „Monitoring potenciálnych liahnísk komárov v Bratislavskom samosprávnom kraji“ formou pozemného postreku.

Položka: Aplikácia prípravku „VECTOBAC 12AS larvicíd“ alebo „ekvivalentu“ pozemným postrekom pri aplikačnej dávke 0,65 l/ha (aplikácia + biologický prostriedok)
Merná jednotka: úkon/ha
Jednotková cena: 55,00 EUR bez DPH.

Plnenie predmetu zákazky:
Čiastkové na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa počas obdobia 12 mesiacov, maximálne do vyčerpania finančného limitu tejto rámcovej objednávky.

Prílohy písomnej objednávky:
1. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia
2. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
Ecoder s.r.o. 83 979,00 € 17.05.2019 Objednávka
0544/19/EO Zabezpečenie pasportizácie vybraných objektov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK pre Bratislavský samosprávny kraj. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky je podrobný opis predmetu zákazky a obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky. APROX Invest, spol.s.r.o. 79 804,25 € 04.09.2019 Objednávka
0366/16/EO Zabezpečenie vysielacieho času na propagáciu činností Úradu BSK – Akčného plánu a priorít PHSR BSK prostredníctvom Západoslovenskej televízie.Plnenie predmetu zákazky je do 31.12.2017. Západoslovenská televízia, s.r.o. je jediným a výhradným poskytovateľom reklamného a vysielacieho času Západoslovenskej telvízie. Západoslovenská televízia, s.r.o. 74 800,00 € 17.08.2016 Objednávka
0316/17/EO Zabezpečenie stavebných a elektroinštalačných prác na objektoch SOŠ elektrotechnickej, Rybničná 59, Bratislava na Akciu č. 1000112 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 74 696,69 € 12.06.2017 Objednávka
0074/19/EO Zabezpečenie opravy zatekania cez terasu budovy na Strednej odbornej škole podnikania, Znievska 2, v Bratislave, akcia č. 2051, termín dodania prác (služieb): marec - apríl 2019 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 74 199,56 € 08.02.2019 Objednávka
0371/17/EO Zabezpečenie rozsiahlej opravy „Jedáleň - opravy stien, oprava WC, Kuchyňa – odvetranie, oprava sociálnych zariadení v prístavbe 1NP-prízemie“ na objektoch SPŠ elektrotechnická, Zochová 9, Bratislava, č. akcie: 1000041 – A, B, C, 1000061, 1000126 – A, B, C, v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. Termín realizácie opráv je do 7.9.2017. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 73 232,01 € 04.07.2017 Objednávka
0481/15/EO Zabezpečenie workflow interných procesov a rozšírenia bezpečnostného projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support (Zmluva č. 2014/612/IČSMaVO) uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o.. Microsoft Slovakia s.r.o. 69 408,00 € 10.09.2015 Objednávka
0643/15/EO Zabezpečenie implementácie a rolloutu O365 vo vybraných OVZP ( Konfigurácia SharePoint Online, Konfigurácia Skype for Business, Konfigurácia Hybridnej Exchange infraštruktúry, Konfigurácia klientských zariadení) v rozsahu 350 hodín v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support (Zmluva č.2014/612/IČSMaVO) a jej dodatku uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o..

Microsoft Slovakia s.r.o. 67 200,00 € 12.11.2015 Objednávka
0271/17/EO Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu zo škôl SOŠ dopravná, Kvačalova č.20, Bratislava a SOŠ dopravná, Sklenárova č.9, Bratislava v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 61 320,00 € 30.05.2017 Objednávka
0396/18/EO Zabezpečenie výmeny horizontálnych rozvodov TUV v podhľade prízemia, na SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava, akcia č. 2020 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom.
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 60 503,18 € 17.08.2018 Objednávka
0075/19/EO Zabezpečenie výmeny protipožiarnych dverí na zariadení DSS Rosa, Dúbravská cesta 1, Bratislava, akcia č. 2057, termín dodania prác (služieb): február - marec 2019 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 60 301,14 € 08.02.2019 Objednávka
0431/17/EO Zabezpečenie elektroinštalácie - silnoprúd, slaboprúd, PC rozvody a svetelné rozvody - SPŠ dopravná, Kvačalova 20, Bratislava, akcia č.: 1000153 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 60 041,71 € 16.08.2017 Objednávka
0081/18/EO Zabezpečenie expertných a poradenských služieb pri riadení investičnej výstavby. Normohodina poskytovanej služby je 50,40 EUR s DPH/hod.. Plnenie predmetu objednávky- maximálne do vyčerpania jej finančného limitu, na základe potrieb a požiadaviek Úradu BSK. Celková cena za poskytnuté služby nepresiahne 59.976,00 EUR s DPH, pričom celková cena nemusí byť vyčerpaná. Neoddeliteľnú súčasť/prílohu objednávky tvoria obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky.
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 59 976,00 € 22.02.2018 Objednávka
0451/17/EO Komplexné presťahovanie vybavenia škôl z SOŠ, Sklenárova 9, Bratislava na SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. ECO-DOMOV Výstavba rodinných domov s. r. o. 59 761,20 € 22.08.2017 Objednávka
0567/15/EO Zabezpečenie workflow 2. skupiny interných procesov a rozšírenia bezpečnostného projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support (Zmluva č.2014/612/IČSMaVO) a jej dodatkov uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o.. Microsoft Slovakia s.r.o. 59 712,00 € 14.10.2015 Objednávka
0603/18/EO Poskytovanie strážnej služby pre Úrad BSK a objekty v správe Úradu BSK s miestom plnenia: Úrad BSK, Sabinovská ul. č.16, Bratislava, Areál kaštieľ Malinovo a SOŠ automobilová J. Jonáša, Záhorská Bystrica v rozsahu 12 474 osobohodín výkonu a to od 11.11.2018 do vyčerpania finančného limitu. V mesiaci november 2018 - 2 520 osobohodín, v mesiaci december 2018 - 3 906 osobohodín a v mesiaci január 2019 - 3 906 osobohodín a v mesiaci február 2019 - 2 142 osobohodín (do 18.02.2019) v zmysle Rámcovej dohody č. 2018-1052-SM.
Apriority services a.s. 59 575,83 € 08.11.2018 Objednávka
0312/18/EO Zabezpečenie opravy kotolne OA Račianska 107, Bratislava, akcia č. 2018 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom.
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 59 212,07 € 22.06.2018 Objednávka
0718/18/EO Hĺbková a komplexná analýza úspešnosti absolventov stredných škôl na území Bratislavského samosprávneho kraja za účelom získania údajov potrebných na určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 252/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl (ďalej len „Vyhláška 252/2018“). Opis predmetu zákazky a obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť písomnej objednávky. TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. 58 212,00 € 27.12.2018 Objednávka
0368/18/EO Zabezpečenie opravy sociálnych zariadení na DSS INTEGRA, Tylova 21, Bratislava, akcia č. 2039 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom.
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 53 687,25 € 23.07.2018 Objednávka
0240/18/EO Zabezpečenie darčekových poukážok pre nákup kníh a doplnkového sortimentu v počte 2 900 ks, pre potreby odovzdávania ocenení a na reprezentačné účely v podmienkach Ú BSK. Martinus, s.r.o. 49 999,00 € 18.05.2018 Objednávka
0645/17/EO Pilotné nasadenie elektronickej evidencie registratúry a pripojenie na eSchránku pre OvZP BSK – cloud. Ide o previazanie registratúr OvZP s registratúrou Úradu BSK, vzájomnú výmenu informácií a pripojenie na elektronickú schránku. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. DATALAN a.s. 49 500,00 € 09.11.2017 Objednávka
0289/17/EO Zabezpečenie pasportov pre 30 zariadení na Akciu č. 1000087 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 49 181,04 € 02.06.2017 Objednávka
0231/19/EO Oprava schodiska a betónovej plochy na ŠI Saratovská 26, Bratislava. Poskytnutie služby v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s.r.o. a Bratislavským samosprávnym krajom. Podrobný rozsah poskytovanej služby je špecifikovaný v cenovej ponuke poskytovateľa, ktorá tvorí súčasť písomnej objednávky. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 45 453,80 € 02.04.2019 Objednávka
0618/15/EO Zabezpečenie analýzy implementácie dokumentačného serveru a Exchange serveru v prostredí O365 pre OVZP
( Zber technických dát infraštruktúry, Vyhodnotenie parametrov zákazníckej infraštruktúry) v rozsahu 236 hodín v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support (Zmluva č.2014/612/IČSMaVO) a jej dodatku uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o.
Microsoft Slovakia s.r.o. 45 312,00 € 27.10.2015 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »