Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2545
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0074/20/EO Zabezpečenie účasti na seminári: "Zodpovedné osoby – výkonná a kontrolná činnosť, práva a povinnosti", dňa 13.03.2020 v Bratislave, ktorú organizuje spoločnosť PROEKO inštitút pre vzdelávanie s.r.o. pre p. D. Slováka. Účastnícky poplatok na osobu je 85,00 € s DPH. PROEKO s.r.o. 85,00 € 26.02.2020 Objednávka
0073/20/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky Brusel - Viedeň - Brusel, v termíne 05.03.-25.05.2020, pre zamestnankyňu BSK Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD., toho času s miestom výkonu práce v kancelárii BSK v Bruseli.
Menovaná zamestnankyňa pricestuje do Bratislavy na základe schváleného celoročného príkazu na ZPC č. 0122/20/EO, z dôvodu jej aktívnej účasti na stretnutiach súvisiacich s prípravou seminára COTER, ako aj počas seminára. Seminár COTER sa bude konať v Bratislave dňa 20.05.2020.
GO travel Slovakia, s.r.o. 143,00 € 26.02.2020 Objednávka
0075/20/EO Zverejnenie personálneho inzerátu "Riaditeľ/riaditeľka Domova sociálnych služieb pre dospelých" v regionálnom dvojtýždenníku Pezinské a Senecké ECHO. Celková suma za inzerciu predstavuje 58,80 € vrátane DPH, cena platí pre jeden región a jedno vydanie. Petit Press, a.s. 58,80 € 25.02.2020 Objednávka
0069/20/EO Zabezpečenie skupinovej výučby anglického a nemeckého jazyka pre 4 skupiny (cca 44 zamestnancov BSK). Plnenie predmetu zákazky v priebehu roka 2020, maximálne do vyčerpania plánovaných prostriedkov v objeme 6000 € s DPH v celkovom počte 240 odučených hodín. Výučba bude prebiehať v rozsahu 1x2 vyučovacích hodín týždenne, kde vyučovacia hodina trvá 45 minút. Jazyková škola, Palisády 38 6 000,00 € 25.02.2020 Objednávka
0046/20/EO Zhotovenie dilatačných špár Cyklotrasa Jurava II v úseku Vajnory – Ivanka pri Dunaji.
Rozsah dodávok a prác je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu písomnej objednávky.
PORR s.r.o 9 811,86 € 25.02.2020 Objednávka
0072/20/EO Sťahovanie kancelárského nábytku, spisovej agendy z Jankolovej ul.č. 6, Petržalka, Bratislava do administratívnej budovy Úradu BSK, Sabinovská ul.č. 16, Bratislava. Podrobný opis predmetu plnenia tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto písomnej Objednávky - Cenová ponuka. SVD group s.r.o. 4 332,00 € 25.02.2020 Objednávka
0064/20/EO Služby odborných konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí, posudzovanie a hodnotenie pridelených žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu, účasť na zasadnutí hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu v roku 2020 a spolupráca na príprave zoznamu odporúčaných žiadostí na udelenie dotácie v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu v roku 2020. Za odbornú činnosť- hodnotenie a konzultácie je dohodnutá cena 300,-EUR za 30 hodín. Ústav turizmu, s.r.o 300,00 € 19.02.2020 Objednávka
0063/20/EO Služby odborných konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí, posudzovanie a hodnotenie pridelených žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu, účasť na zasadnutí hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu v roku 2020 a spolupráca na príprave zoznamu odporúčaných žiadostí na udelenie dotácie v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu v roku 2020. Za odbornú činnosť- hodnotenie a konzultácie je dohodnutá odmena 300,-EUR za 30 hodín. Agentúra Avion s.r.o. 300,00 € 19.02.2020 Objednávka
0062/20/EO Služby odborných konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí, posudzovanie a hodnotenie pridelených žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu, účasť na zasadnutí hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu v roku 2020 a spolupráca na príprave zoznamu odporúčaných žiadostí na udelenie dotácie v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu v roku 2020. Za odbornú činnosť- hodnotenie a konzultácie je dohodnutá odmena 300,-EUR za 30 hodín. SELALE EDUCATION BUSINESS s.r.o. 300,00 € 19.02.2020 Objednávka
0068/20/EO Zabezpečenie tlmočníckych služieb a tlmočníckej techniky pre potreby realizácie konferencie na tému „Tradičné remeslá včera a dnes“, ktorá sa uskutoční dňa 25.2.2020 na mieste: Hotel Zochova chata, Piesok 4015/B7, 900 01 Modra. Konferencia sa uskutoční v rámci aktivít projektu „Heritage SK-AT“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-AT. TOP PREKLADY, s.r.o. 1 081,44 € 19.02.2020 Objednávka
0058/20/EO Dodanie nasledujúcich položiek kancelárskeho nábytku:

1. Recepčný pult s nadstavbou v počte 2 ks: 282,- EUR s DPH/1 ks (t. j. spolu 564,- EUR s DPH)
2. Rovný stôl v počte 2 ks: 238,80 EUR s DPH/1 ks (t. j. spolu 477,60 EUR s DPH)
3. Skriňa na triedenie pošty v počte 2 ks: 378,- EUR s DPH/1 ks (t. j. spolu 756,- EUR s DPH)

Objednávateľ požaduje okrem dodávky tovaru aj jeho vykládku na mieste plnenia.

Prílohou písomnej objednávky sú Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
Lucia Hucíková - Školáčik Majo 1 797,60 € 18.02.2020 Objednávka
0065/20/EO Zabezpečenie výučby francúzskeho jazyka pre zamestnancov odboru INTERACT.
Neoddeliteľnou prílohou písomnej objednávky sú Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
International House Bratislava, s.r.o. 7 344,00 € 18.02.2020 Objednávka
0067/20/EO Spiatočná letenka Brusel - Viedeň - Brusel v termíne 24.02. - 02.03.2020 pre zamestnanca BSK Mgr. Tomáša Telekyho, toho času s miestom výkonu práce v kancelárii BSK v Bruseli. GO travel Slovakia, s.r.o. 302,00 € 18.02.2020 Objednávka
0061/20/EO Vypracovanie "Optimálneho modelu efektívneho fungovania cestného hospodárstva v Bratislavskom samosprávnom kraji". Riešením výskumného projektu bude taktiež predložený návrh všetkých potrebných opatrení, krokov a nárokov spojených s realizáciou optimálneho modelu fungovania RCBA.
Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú prílohu písomnej objednávky.
Grant Thornton Advisory s.r.o. 47 040,00 € 13.02.2020 Objednávka
0060/20/EO Zabezpečenie zdravotníckych novín na rok 2020 pre odbor zdravotníctva Úradu BSK. Celoročné predplatné. Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 66,55 € 13.02.2020 Objednávka
0059/20/EO Zabezpečenie náučnej periodiky - Civilná ochrana, revue pre civilnú ochranu. Celoročné predplatné. Ministerstvo vnútra SR 7,09 € 13.02.2020 Objednávka
0057/20/EO Zabezpečenie účasti na seminári: "Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende, zmeny v roku 2020", dňa 25.02.2020 v Bratislave, ktorú organizuje spoločnosť PROEKO s.r.o. pre p. M. Durdovanskú. Účastnícky poplatok na osobu je 84,00 € s DPH. PROEKO s.r.o. 84,00 € 13.02.2020 Objednávka
0054/20/EO Zabezpečenie réžie so scenárom galavečera „Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja“, ktorý sa bude konať 13. 02. 2020 v divadle Aréna o 19:00 hod. Nevyhnutná účasť aj na generálnej skúške, ktorá bude prebiehať od 15:00 dňa 13. 02. 2020 v priestoroch divadla. Príprava a generálna skúška 6 hod., réžia samotného podujatia 2 hod., réžia dokrútok, ktoré budú prezentované počas podujatia, réžia generálnej skúšky v deň podujatia, réžia počas samotného galavečera, plus konzultácia pred konaním podujatia v trvaní 3 hod., spolu 11 hod.


ART LINK s.r.o. 600,00 € 12.02.2020 Objednávka
0055/20/EO Zabezpečenie a dodanie kvetinovej výzdoby a kytíc pre ocenených počas Slávnostného udeľovania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja na základe nižšie uvedenej špecifikácie:
• Aranžmány na stand by stoly, 15ks, /tulipán, zeleň s vodou v skle/ - jednotková cena 2,50 EUR, celková cena 37,50 EUR
• kytice pre ocenených, 33ks + 2 rezerva, /3 tulipány + zeleň/ - jednotková cena 10 EUR, celková cena 350 EUR
• kytica pre kategóriu „historická osobnosť“, 1ks, /väčšia tulipánová kytica/ - celková cena 45 EUR
• aranžmán na pódiu a do foyer, 3ks, /na kovovom stojane, tulipánová výzdoba + zeleň/ - jednotková cena 150 EUR celková cena 450 EUR
• aranžmán na cateringový stôl, 2ks, /tulipány + zeleň, cca 30-40cm široký/ - jednotková cena 40 EUR, celková cena 80 EUR
• girlanda, 2ks, /STUHA +zeleň/ - jednotková cena 150 EUR, celková cena 300 EUR
• doprava na miesto podujatia
Spojená škola, Malinovo 1 262,50 € 12.02.2020 Objednávka
0053/20/EO Zabezpečenie úradne overeného prekladu Dodatku č.3 Zmluvy o NFP z anglického do slovenského jazyka pre potreby projektu DANUBE BIKE&BOAT(SKHU/1601/1.1/014)“ spolufinancovaného Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU. Výdavky spojené so zabezpečením prekladu budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu Danube Bike&Boat, OŠ 976.
ProEdu, s.r.o. 92,50 € 11.02.2020 Objednávka
0045/20/EO Tlač plagátov pre potreby odbornej konferencie „Tradičné remeslá včera a dnes“, organizovanej v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT“, spolufinancovaného z Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT. Ide o 15 kusov plagátu A1, 200g NM, 4+0. Výdavky spojené s tlačou plagátov budú hradené a následne refundované z rozpočtu projektu HERITAGE SK-AT (OŠ 977). DUBRA, s. r. o. 89,04 € 11.02.2020 Objednávka
0052/20/EO Zabezpečenie účasti na odbornom seminári „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek“, ktorý sa uskutoční dňa 10.3.2020 v Bratislave, pre pp. Vančovú, Meľa z oddelenia VO ÚBSK. Seminár organizuje spoločnosť OTIDEA s.r.o. Účastnícky poplatok na osobu je 108,00 € s DPH. Celková suma spolu je 216,00 € vrátane DPH. OTIDEA s.r.o. 216,00 € 11.02.2020 Objednávka
0056/20/EO Zabezpečenia videoréžie počas slávnostného odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja 2 hod., vrátane osobnej konzultácie a nahrávky podkladov pred podujatím na Úrade BSK 1- 2 hod.
Nevyhnutná účasť aj na generálnej skúške, ktorá bude prebiehať od 15:00 dňa 13. 02. 2020 v priestoroch divadla Aréna.

Termín: 13. 2. 2020 (15:00 hod. začiatok generálky, 19:00 hod. – 21:00 hod. podujatie)
Technika: mix pult + počítač s video/hudobným výstupom
Animácie: podľa vopred dohodnutej špecifikácie
Počet operátorov počas podujatia: 1
HURRICANE, s.r.o. 357,84 € 11.02.2020 Objednávka
0050/20/EO Zabezpečenie 20 ks ročných licencií k platforme „školní Pébéčko pro Slovensko“, ktorá je prispôsobená špeciálne pre projekt „Parti rozpočet na školách“ administrovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a v súvislosti so zámerom Bratislavského samosprávneho kraja podporiť aktívne občianstvo mladých ľudí – žiakov stredných škôl prostredníctvom zavádzania participatívnych rozpočtov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Institute H21, z.ú. 740,00 € 10.02.2020 Objednávka
0047/20/EO Technicko-prevádzkové zabezpečenie (svetlo, kúrenie, toalety, upratovanie, technický dozor, prevádzkový dozor, hasičov, šatniarky) podujatia v priestoroch Divadla Aréna v termíne 13. 02. 2020, v čase od 10:00 – 24:00 z dôvodu príprav a realizácie slávnostného galavečera odovzdávania. Divadlo ARÉNA 1 800,00 € 10.02.2020 Objednávka
0051/20/EO Zabezpečenie účasti na seminári s názvom „Eurofondy a nový systém EŠIF účinný od októbra 2019 (VO, kontroly, korekcie)“. Ide odborný seminár zameraný na aktuálne eurofondové verejné obstarávanie a jeho prísne a špecifické pravidlá v podmienkach európskych štrukturálnych a investičných fondov a ktorý kompletne predstaví nový Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020 (verzia 9), ako aj Metodický pokyn Centrálneho koordinačného orgánu č. 5 k finančným opravám, ktorý je účinný od 31.10.2019.
Seminár organizuje spoločnosť creatio eu, s.r.o. Podujatie sa bude konať dňa 11.02.2020 v priestoroch spoločnosti APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu - BA-Ružinov) Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava. Účastnícky poplatok je 90,00 € s DPH, resp. 75,00 € bez DPH na osobu.
Za odbor OSÚRaRP sa seminára zúčastnia:
1. Mgr. Ján Kollár, vedúci ORP
2. Mgr. Veronika Gálová, referentka OSaÚR
3. Ing. Ján Junas, referent ORP
4. Ing. Lukáš Repáň, referent ORP
Celkové náklady vo výške 360,00 EUR boli znížené uplatnením dodatočnej zľavy vo výške 20% na sumu 288,00 EUR a budú uhradené nasledovne: 50% z OŠ138 a 50% z OŠ109.
creatio eu, s.r.o. 288,00 € 10.02.2020 Objednávka
0043/20/EO Zabezpečenie ochutnávky vín a dodanie darčekových setov v rámci podujatia „Slávnostné odovzdávanie ocenení BSK“, ktoré sa uskutoční 13.2.2020 v Divadle Aréna. SOŠ vinársko - ovocinárska Modra 1 166,00 € 10.02.2020 Objednávka
0041/20/EO Zabezpečenie poskytnutia inžinierskej činnosti počas roku 2020. Fotovoltaická elektráreň 20 kW, K. Adlera 5, Dúbravka, Bratislava v rozsahu poradenských, administratívných činnosti, legislatívy a komunikácie: ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ), SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.), Bratislava, OKTE, a.s., Bratislava. ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným 4 260,00 € 07.02.2020 Objednávka
0042/20/EO Zabezpečenie služieb FOTOKÚTIK na slávnostnom odovzdávaní ocenení BSK v divadle Aréna dňa 13. 02. 2020, od 20:00 hod. do 22:30 hod. / hotová inštalácia od 20:00 hod., vrátane výroby vlastného pozadia, bez rekvizít.OPTIO s. r. o. 420,00 € 07.02.2020 Objednávka
0048/20/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre zamestnanca odboru INTERACT Szabolcsa Csahóka v termíne 12.-13.02.2020 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Belgicku. WINGS, s.r.o. 587,00 € 07.02.2020 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »