Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 856
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0391/17/EO Zabezpečenie expertných a poradenských služieb pri riadení investičnej výstavby. Normohodina poskytovanej služby je 50,40 EUR s DPH/hod.. Plnenie predmetu objednávky- maximálne do vyčerpania jej finančného limitu, na základe potrieb a požiadaviek Úradu BSK. Celková cena za poskytnuté služby nepresiahne 36.369,60 EUR s DPH, pričom celková cena nemusí byť vyčerpaná. Neoddeliteľnú súčasť/prílohu objednávky tvoria obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky.
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 36 369,60 € 20.07.2017 Objednávka
0383/17/EO Zabezpečenie samolepiacích etikiet do frankovacieho stroja IS 420/440/480 - v počte 10 ball. (10 000 ks). EVROFIN Int. spol. s r.o. 444,00 € 18.07.2017 Objednávka
0389/17/EO Zabezpečenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s opravou stien a drobnými rekonštrukčnými prácami v priestoroch Úradu BSK. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Ladislav Pollák 39 258,24 € 14.07.2017 Objednávka
0374/17/EO Zabezpečenie montáže podružných meračov tepla, elektrickej energie a vody v priestoroch Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Rybničná 59, Bratislava na akciu č. 1000111 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 39 456,98 € 10.07.2017 Objednávka
0376/17/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky pre Mgr. Barboru Lukáčovú a Mgr. Martina Hakela, BA na trase Viedeň - Brusel - Viedeň v termíne 6.8. - 10.8.2017 z dôvodu účasti na študijnej návšteve belgických miest, ktoré implementujú inteligentné riešenia na ich území. Výstupy budú slúžiť na prípravu stratégie inteligentného regiónu v Bratislavskom kraji. HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. 760,10 € 10.07.2017 Objednávka
0377/17/EO Zabezpečenie a montáž ťažného zariadenia pre motorové vozidlo údržby. AUTOCAR - ťažné zariadenia prevádzka Senec 406,42 € 10.07.2017 Objednávka
0379/17/EO Spracovanie Finančnej analýzy v rámci výzvy - Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17 na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) v zmysle Metodického usmernenia č. 5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektu. Gemini Group, s. r. o. 360,00 € 10.07.2017 Objednávka
0380/17/EO Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov spoločného zasadnutia slovenskej a českej národnej delegácie dňa 12.7.2017 v priestoroch kancelárie BSK v Bruseli, Rue d’Arlon 63, 1040 Brusel, počas 124. Plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov na vyžiadanie predsedu slovenskej národnej delegácie v EVR Milana Belicu. O´ COIN DES SAVEURS 1 105,77 € 10.07.2017 Objednávka
0375/17/EO Zabezpečenie vyčistenia povaly školy od trusu holubov a zabránenie ich prístupu do podkrovia strechy, akcia č.: 1000131 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. Termín realizácie prác je do 10 kalendárnych dní po doručení objednávky. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 10 570,02 € 10.07.2017 Objednávka
0364/17/EO Zabezpečenie servisu výťahov v počte 2 ks v administratívnej budove SOŠE, Rybničná č. 59, Bratislava, ktorá je v správe Úradu BSK. Marián Zeman 484,00 € 04.07.2017 Objednávka
0329/17/EO Zabezpečenie presťahovania školy v Pezinku, Stredná odborná škola Komenského č. 27 - OA Pezinok, Myslenická č. 1 na základe zákazky č. 1000113 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 27 228,00 € 04.07.2017 Objednávka
0324/17/EO Zabezpečenie presťahovania 18 ks. strojov a 3 ks. rysovacích tabúl z traktu Kvačalová 18 do traktu Kvačalová 20 v rámci budov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Bratislave na Akciu č. 1000114 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 11 590,74 € 04.07.2017 Objednávka
0368/17/EO Zabezpečenie "opravy výťahov (1, 2, 3)" pre Školský internát na Saratovskej 26/B, Bratislava, akcia č.: 1000116 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. Termín realizácie opráv je do 15 kalendárnych dní po doručení objednávky. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 11 168,85 € 04.07.2017 Objednávka
0369/17/EO Zabezpečenie "opravy výťahov (4, 5, 6, 7)" v priestoroch Strednej odbornej školy technickej, Vranovská 4, Bratislava, akcia č.: 1000115 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. Termín realizácie opráv je do 15 kalendárnych dní po doručení objednávky. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 16 867,33 € 04.07.2017 Objednávka
0371/17/EO Zabezpečenie rozsiahlej opravy „Jedáleň - opravy stien, oprava WC, Kuchyňa – odvetranie, oprava sociálnych zariadení v prístavbe 1NP-prízemie“ na objektoch SPŠ elektrotechnická, Zochová 9, Bratislava, č. akcie: 1000041 – A, B, C, 1000061, 1000126 – A, B, C, v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. Termín realizácie opráv je do 7.9.2017. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 73 232,01 € 04.07.2017 Objednávka
0370/17/EO Zabezpečenie občerstvenia, ubytovania a rokovacích priestorov na stretnutí zástupcov VUC, ktoré sa uskutoční v dňoch 03. – 04.07. 2017 pre cca. 25 ľudí. SOŠ vinársko - ovocinárska Modra 699,00 € 30.06.2017 Objednávka
0367/17/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Luxemburg - Viedeň a ubytovania v hoteli BEST WESTERN INTERNATIONAL, 20-22 PLACE DE LA GARE, Luxemburg, pre riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Luxembursku v termíne 10.-11.07.2017. GO travel Slovakia, s.r.o. 621,00 € 30.06.2017 Objednávka
0353/17/EO Zabezpečenie časti výkonovej fázy projektových prác súvisiacich s rekonštrukciou cesty III/50310 podľa ods. 2.5 "Projekt pre SP, Dokumentácia stavebného zámeru a Realizačný projekt", ods. 2.6 "Aproximatívny rozpočet a popisy prác" a ods. 2.9 "Inžinierska činnosť - príslušné povolenia na povolenie a užívanie stavby" Zmluvy o dielo č.2017-226-OIČSMaVO uzatvorenej medzi spoločnosťou DOPRAVOPROJEKT, a.s. a BSK. DOPRAVOPROJEKT,a.s. 507 832,80 € 29.06.2017 Objednávka
0351/17/EO Zabezpečenie znaleckého posudku na nehnuteľnosť, ktorý bude súčasť návrhu na kúpu nehnuteľnosti pre pripravovaný projekt OSV_5 „Podpora deinštitucionalizácie sociálnych zariadení v okrese Pezinok – DSS a ZPB MEREMA“. Ing.Mgr. Jana Pecníková 200,00 € 29.06.2017 Objednávka
0352/17/EO Zabezpečenie opravy vyrážajúcej vody cez WC v priestoroch suterénu Strednej zdravotníckej školy, Záhradnícka 44, Bratislava (Operatívna oprava č. 1000109) v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 825,12 € 29.06.2017 Objednávka
0363/17/EO Zabezpečenie účasti na odbornom seminári Zákon o DPH a jeho aplikácia v organizáciach štátnej samosprávy v roku 2017 pre zamestnankyňu Mgr. Polgár Hajnalku z útvaru hlavného kontrolóra, ktorý sa bude konať dňa 29.06.2017 v Inštitúte vzdelávania, Tematínska 4, Bratislava. EDOS-PEM s. r. o. - Inštitút vzdelávania 59,00 € 28.06.2017 Objednávka
0366/17/EO Zabezpečenie výmeny čelného skla na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb BL 630 MJ. AUTOSKLO HandD spol.s.r.o. 470,00 € 27.06.2017 Objednávka
0350/17/EO Zabezpečenie reprezentácie BSK prostredníctvom kadetky súboru Merci (Nina Nerádová) na Majstrovstvách Európy v talianskom meste Giulianova. Mažoretkový súbor MERCI 500,00 € 23.06.2017 Objednávka
0344/17/EO Zabezpečenie reklamého banneru na webovej stránke www.dennikn.sk podľa špecifikácie. N Press, s.r.o. 1 188,00 € 23.06.2017 Objednávka
0325/17/EO Zabezpečenie právnych služieb: právne poradenstvo, právna dokumentácia a overovanie - právne dokumenty odboru zdravotníctva, správne konania na odbore zdravotníctva vo všeobecnosti a so zameraním na udeľovanie pokút v rámci správnych konaní v celkovom objeme 250 normohodín na obdobie 12 mesiacov, resp.do vyčerpania finančného limitu 15 000,00 Eur s DPH. Normohodina poskytnutia služby 60.00 Eur s DPH. Mgr. Tomáš Szabo, advokát 15 000,00 € 22.06.2017 Objednávka
0338/17/EO Zabezpečenie opravy a prečistenia klampiarskych konštrukcií a opravy fasády v priestoroch Gymnázia Grösslingová, Grösslingová 18, 811 09 Bratislava na Akciu č. 1000017 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. Termín realizácie predmetu dodávky je do 8.7.2017. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 4 714,94 € 22.06.2017 Objednávka
0343/17/EO Zabezpečenie licencie pre hlasovací systém zastupiteľstva HER3 na obdobie 12 mesiacov. A.S.Partner s.r.o. 910,80 € 21.06.2017 Objednávka
0339/17/EO Zabezpečenie opravy rozvodu vody v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej, Kvačalova 20, Bratislava (Operatívna oprava č. 1000123) v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 499,75 € 21.06.2017 Objednávka
0349/17/EO Zabezpečenie technických služieb (zabezpečenie priestoru, ozvučenie a aparatúra pre kapelu, ozvučenie pre diskutujúcich, pomocný personál na produkciu) súvisiacich s tromi diskusiami v rámci podujatia Urban Art Festival, ktoré sa bude konať 24.6.2017. Bratislavský okrášľovací spolok 4 990,00 € 21.06.2017 Objednávka
0332/17/EO Zabezpečenie občerstvenia pre 30 osôb na pracovné stretnutie k projektu "Cyklolávky cez rieku Morava", ktoré sa bude konať dňa 26.06.2017 na Úrade BSK. SOŠ gastronómie a hotelových služieb, 212,90 € 20.06.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »