Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1205
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0073/18/EO Zabezpečenie celoročného predplatného periodickej tlače, týždenníka TREND pre Odbor financií Úradu BSK, na rok 2018 . Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s. 96,80 € 22.02.2018 Objednávka
0074/18/EO Zabezpečenie elektroinštalačných prác: poskytnutie elektroinštalačných prác vrátane dodania materiálu, na základe aktuálných požiadaviek objednávateľa pre administratívnu budovu Úradu BSK, Sabinovská ul. č.16 a Jankolova ul.č. 6, Petržalka, Bratislava počas roku 2018 maximálne do vyčerpanie finančného limitu objednávky. PP Electric spol. s r.o. 998,60 € 22.02.2018 Objednávka
0079/18/EO Zabezpečenie knižnej publikácie Zákon o priestupkoch. Komentár od JUDr. Strebalovej pre odbor zadravotníctva Úradu BSK. EDOS-PEM s. r. o. - Inštitút vzdelávania 59,00 € 22.02.2018 Objednávka
0080/18/EO Zabezpečenie knižnej publikácie Pracovnoprávne vzťahy v školstve pre odbor školstva Úradu BSK . Wolters Kluwer s.r.o. 20,80 € 22.02.2018 Objednávka
0081/18/EO Zabezpečenie expertných a poradenských služieb pri riadení investičnej výstavby. Normohodina poskytovanej služby je 50,40 EUR s DPH/hod.. Plnenie predmetu objednávky- maximálne do vyčerpania jej finančného limitu, na základe potrieb a požiadaviek Úradu BSK. Celková cena za poskytnuté služby nepresiahne 59.976,00 EUR s DPH, pričom celková cena nemusí byť vyčerpaná. Neoddeliteľnú súčasť/prílohu objednávky tvoria obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky.
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 59 976,00 € 22.02.2018 Objednávka
0072/18/EO Zabezpečenie vkladanej inzercie v mesačníku INSTORE v rozsahu 1 normostrany v 2 vydaniach v termíne (02/2018; 03/2018). NAUTILUS DJ, s.r.o. 960,00 € 22.02.2018 Objednávka
0071/18/EO Zabezpečenie priestoru v rámci spolupráce pri zabezpečení celoslovenského projektu „Veľvyslanectvo mladých 2018“ a to v rámci inzercie s rozsahom 1/3 strany v týždenníku Slovenka a www.zenskyweb.sk ako aj na stránke www.velvyslanec-mladych.sk, v termíne 25.02.-30.05.2018.

STAR production s. r. o. 2 000,00 € 22.02.2018 Objednávka
0069/18/EO Zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK v roku 2018. Celková cena objednávky nepresiahne 12.000,00 EUR s DPH podľa skutočného plnenia, pričom táto suma nemusí byť vyčerpaná. Plnenie predmetu objednávky bude priebežné, na základe potrieb a požiadaviek Úradu BSK. Neoddeliteľnú súčasť/prílohu objednávky tvoria obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky. Róbert Török - Autodielňa TOBA 12 000,00 € 20.02.2018 Objednávka
0068/18/EO Zabezpečenie prečistenia a monitoringu kanalizácie v úseku /spojovacia chodba - odbočná šachta/ v priestoroch Strednej odbornej školy IT Hlinická 1, Bratislava na akciu č. 2006 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom.
STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 2 003,58 € 20.02.2018 Objednávka
0067/18/EO Zabezpečenie odborných konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry pre rok 2018.
ALT@RT z.ú. 300,00 € 20.02.2018 Objednávka
0070/18/EO Zabezpečenie protokolárnej korešpondencie predsedu BSK podľa špecifikácie: a) list predsedu (formát A4, papier: COnqueror Oyster, gramáž 115g/m; farebnosť: strieborná; ražba: strieborná fólia; náklad: 1.000ks), b) prelepka (formát: erb BSK; výsek: erb; farebnosť: strieborná fólia; náklad: 1.000ks). Ladislav Takács ŠOPA PRINT 828,00 € 19.02.2018 Objednávka
0059/18/EO Zabezpečovanie servisu, údržby a opráv kávovarov počas roku 2018. Plnenie predmetu objednávky priebežné na základe aktuálnych potrieb objednávateľa, maximálne do vyčerpania finančného limitu objednávky. COFFIX s.r.o. 1 200,00 € 19.02.2018 Objednávka
0063/18/EO Zabezpečenie vykonania profylaktiky klimatizačných zariadení v serverovni Úradu BSK počas roku 2018. Plnenie predmetu objednávky priebežne v periodicite 3 x ročne, maximálne do výšky finančného limitu objednávky. RISERVIS s.r.o. 2 388,96 € 19.02.2018 Objednávka
0064/18EO Zabezpečenie poskytnutia inžinierskej činnosti počas roku 2018. Fotovoltaická elektráreň 20 kW, K. Adlera 5, Dúbravka, Bratislava, v rozsahu poradenských, administratívných činnosti, legislatívy a komunikácie: ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ) , ZSE energia a.s., Bratislava, OKTE a.s., Bratislava. ELCOMP, s.r.o. 4 260,00 € 19.02.2018 Objednávka
0058/18/EO Vypracovanie znaleckého posudku na ocenenie parcely 363/30, oddelenú GP č. 8/2018, o výmere 84 m2 - zastavaná plocha (oddelenú od parcely 363/1 o výmere 39255 m2 - zastavaná plocha vo vlastníctve BSK), k.ú. Most pri Bratislave.
Ing. Oto Pisoň 190,00 € 15.02.2018 Objednávka
0056/18/EO Vypracovanie troch štúdií realizovateľnost: 1. Štúdia realizovateľnosti parkovacích systémov pre bicykle - „Feasibility study for bike parking places“; 2. Štúdia realizovateľnosti výpožičného systému bicyklov- „Feasibility study for a bike rental system“ a 3. Štúdia realizovateľnosti budovania cyklistických chodníkov pozdĺž železničných tratí v BSK- „Feasibility study for cycling paths along railway tracks in BSGR“ pre potreby projektu Transdanube.Pearls, spolufinancovaného z Interreg Dunajského nadnárodného programu. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Cykloprojekt s.r.o. 38 550,00 € 15.02.2018 Objednávka
0061/18/EO Zabezpečenie tlače "čestných uznaní" pre ocenených študentov p. županom. Technické parametre: format A4, 250g matny papier, personalizovane menom, 55 druhov po 2ks, spolu 110ks. UNIFY P&P, s.r.o. 79,20 € 14.02.2018 Objednávka
0062/18/EO Príprava grafických podkladov do tlače- čestné uznania pre študentov ocenených p. županom. Peter Lacho 70,00 € 14.02.2018 Objednávka
0055/18/EO Zabezpečenie komplexných služieb pobytu s názvom „Know - how exchange bus study tour“ podľa stanoveného itinerára v termíne od 23.4. 2018 do 26.4. 2018 na trase Bratislava – Břeclav (Lednice) – Lednice – Valtice – Čížov (Horní Břečkov) – Hardegg – Göttweig – Krems an der Donau – Spitz an der Donau – Krems a.d. Donau – Eisenstadt – St. Margarethen – Rust – Bratislava v dĺžke cca. 566 km pre skupinu slovenských a maďarských partnerov v počte 26 osôb. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky.

Reg.č. projektu: DANUBE BIKE&BOAT (SKHU/1601/1.1/014)
PAXTRAVEL, s. r. o. 16 726,00 € 13.02.2018 Objednávka
0052/18/EO Zabezpečenie profesionálneho fotoaparátu s príslušenstvom (blesk, stojan, pamäťová karta, taška) podľa priloženej špecifikácie pre potreby projektu Danube Bike&Boat (SKHU/1601/1.1/014) spolufinancovaného z programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014 – 2020. FaxCopy Pro s.r.o. 914,40 € 13.02.2018 Objednávka
0053/18/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky v termíne 12.02.-14.02.2018 na trase Viedeň-Madrid-Viedeň a ubytovania v hoteli NH Madrid Paseo de la Habana, Paseo de la Habana 73, Madrid, Španielsko pre zamestnanca Úradu BSK, odboru INTERACT, p. Szabolcsa Csahóka z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Madride, Španielsko. GO travel Slovakia, s.r.o. 614,00 € 08.02.2018 Objednávka
0057/18/EO Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň – Madrid - Viedeň a ubytovania v hoteli MAYORAZGO, Centric/CALLE FLOR BAJA 3, Madrid, Španielsko pre zamestnankyne Úradu BSK, odboru INTERACT, riaditeľku odboru, p. Mgr. Petru Masácovú v termíne 12.02.-15.02.2018 a p. Ing. Janku Jelemenskú v termíne 14.02.-15.02.2018, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Madride, Španielsku. GO travel Slovakia, s.r.o. 1 493,00 € 08.02.2018 Objednávka
0050/18/EO Zabezpečenie účasti na základnom kurze "Výkon kontroly vo VS z dôrazom na územnú samosprávu" pre zamestnankyňu Úradu BSK, odboru INTERACT Mgr. Žanetu Chylovú, ktorý organizuje Ekonomická univerzita v BA v termíne 22.02.2018 až 29. 06. 2018.. Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta 455,00 € 07.02.2018 Objednávka
0051/18/EO Zabezpečenie servisu a údržby dvoch výťahov v administratívnej budove, SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislave v roku 2018 - 1 x za kvartál. Marián Zeman 726,00 € 07.02.2018 Objednávka
0021/18/EO Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT Mgr. Petry Masácovej a Ing. Janky Jelemenskej na vzdelávaní "Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu - základný kurz akreditovaného špecializovaného modulárneho vzdelávania pre kontrolórov verejnej správy", ktorý sa bude konať v termíne 22.02.-29.06.2018 V Bratislavskej Business School Ekonomickej Univerzity v Bratislave. Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta 910,00 € 05.02.2018 Objednávka
0044/18/EO Zabezpečenie balíkov podpory softvéru Cenkros pre oddelenie investičných činnost, Úradu BSK na obdobie do 31.12.2018. KROS a.s. 3 011,88 € 05.02.2018 Objednávka
0049/18/EO Poskytovanie strážnej služby pre Úrad BSK a objekty v správe Úradu BSK s miestom plnenia: Úrad BSK, Sabinovská 16, Areál Malinovo a SOŠ automobilová J.Jonáša v rozsahu 7920 osobohodín výkonu od 05.02.2018 do 31.03.2018 v zmysle Rámcovej dohody č. 2018-3-SM.
ABO, a.s. 37 825,92 € 05.02.2018 Objednávka
0045/18/EO Zabezpečenie odborných konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2018.
SELALE EDUCATION BUSINESS, s.r.o. 300,00 € 02.02.2018 Objednávka
0046/18/EO Zabezpečenie odborných konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2018.
Ústav turizmu, s.r.o 300,00 € 02.02.2018 Objednávka
0048/18/EO Zabezpečenie odborných konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2018.
Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. 300,00 € 02.02.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »