Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1086
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0667/17/EO Zabezpečenie vyhotovenia, tlač a knihárske spracovanie 20 ks zborníkov pre Útvar hlavného kontrolóra BSK. Neumahr tlačiareň, s.r.o. 180,00 € 22.11.2017 Objednávka
0680/17/EO Zabezpečenie graficko-tlačiarenských služieb v rámci podujatia „Ocenenie v sociálnej oblasti za rok 2017“. Creativ line, s. r. o. 86,40 € 22.11.2017 Objednávka
0682/17/EO Zabezpečenie propagácie BSK na projekte Special Olympics – SLOVENSKÉ HNUTIE ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD, prostredníctvom umiestnenia bannerov na oficiálnej stránke specialolympics.sk, na sociálnych sieťach specialolympicsslovakia , na všetkých PR člávnkoch a v priestoroch konania besedy so študentami stredných škôl za účasti športovcov. Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, o.z. 3 500,00 € 22.11.2017 Objednávka
0683/17/EO Zabezpečenie opravy NTB HP 350 G1. DATALAN a.s. 48,00 € 22.11.2017 Objednávka
0666/17/EO Zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky.
Whitesoft s.r.o. 2 340,00 € 22.11.2017 Objednávka
0681/17/EO Zabezpečenie grafických-tlačiarenských služieb v rámci podujatia „Vráťme knihy do škôl 2017“. sowa studio s.r.o. 1 116,00 € 22.11.2017 Objednávka
0664/17/EO Zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky - parku v Malinove. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Ing. Miroslava Blanárová, autorizovaná krajinná architektka 31 490,00 € 21.11.2017 Objednávka
0651/17/EO Zabezpečenie prác spojených s prieskumom biotického a abiotického poškodenia krovu a návrhu sanačných opatrení kaštieľa v Malinove. structureSS, s. r. o. 4 890,00 € 16.11.2017 Objednávka
0663/17/EO Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň – Brusel – Viedeň dňa 22.11.2017 pre zamestnankyňu Úradu BSK , odboru INTERACT, p. Mgr. Petru Masácovú z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruselli, Belgicku. SATUR TRAVEL, a.s. 695,01 € 16.11.2017 Objednávka
0665/17/EO Technicko - organizačné zabezpečenie služieb pre podujatie "Deň zatvorených hraníc", ktoré sa bude konať v termíne 18.11.2017 v Devínskej Novej Vsi. MediaTOP, s.r.o. 4 640,00 € 16.11.2017 Objednávka
0658/17/EO Zabezpečenie autobusovej prepravy v dňoch 30.11.2017 – 01.12.2017 pre potreby Dvojdňového tematického seminára, ktorý sa uskutoční v Bratislavskom kraji (Bratislava, Modra, Pezinok, Slovenský Grob) v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT) financovaného v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT. MaxWay s.r.o. 480,00 € 16.11.2017 Objednávka
0654/17/EO Zabezpečenie operatívnej opravy - porucha vonkajšej kanalizácie na DSS a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 13, Stupava, akcia č. 1000043 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 1 481,16 € 16.11.2017 Objednávka
0655/17/EO Zabezpečenie opravy strešnej izolácie na SOŠ informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava, akcia č. 1000160 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 8 767,52 € 16.11.2017 Objednávka
0656/17/EO Zabezpečenie operatívnej opravy - oprava rozvodu vody v kuchyni na SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava, akcia č. 1000148 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 2 831,14 € 16.11.2017 Objednávka
0657/17/EO Zabezpečenie opravy vodovodnej prípojky na DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská cesta 1, Bratislava, akcia č. 1000137 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 31 016,65 € 16.11.2017 Objednávka
0660/17/EO Výtvarný happening v rámci podujatia "Deň zatvorených hraníc" v rozsahu zabezpečenia inštalácie s performanciou, ktoré sa bude konať v termíne 18.11.2017 na Cyklomoste slobody v Devínskej Novej Vsi. Peter Kalmus 700,00 € 14.11.2017 Objednávka
0662/17/EO Zabezpečenie účasti zamestnancov Úradu BSK, odboru INTERACT, p. Mgr. Petry Masácovej a p. Ing. Janky Jelemenskej na vzdelávacom podujatí "Realizácia systému riadenia rizík vo verejnej správe", ktoré sa bude konať dňa 20.11.2017 v Bratislave. EDOS-PEM s. r. o. - Inštitút vzdelávania 138,00 € 14.11.2017 Objednávka
0661/17/EO Zabezpečenie obeda ( cateringových služieb) pri príležitosti plánovaného workshopu “Zjednodušenie európskej územnej spolupráce“, ktorý sa bude konať v Bruseli, Belgicko dňa 22.11.2017 pre 80 účastníkov.

Organization of networking lunch (catering services) during the workshop "Simplification of the European Territorial Cooperation" Brussels, Belgium on 22nd Noveber 2017 for 80 people.
Sodexo Belgium SA 2 120,80 € 14.11.2017 Objednávka
0647/17/EO Zabezpečenie doprogramovania služieb - moduly v elektronickom informačnom systéme k dotáciám BSK. Václav Faltus - LTC 900,00 € 13.11.2017 Objednávka
0648/17/EO Zabezpečenie opravy vonkajšej kanalizácie – odstránenie poruchy v kanalizačnej šachte v priestoroch Školského internátu, Saratovská 26, Bratislava, č. poruchy 1000171 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 12 497,72 € 13.11.2017 Objednávka
0650/17/EO Zabezpečenie účasti na odbornom seminári Rozpočtové pravidlá v roku 2017 pre zamestnancov Ing. Štefan Marušák, Ing. Bystrík Hollý, Ing. Štefan Gregor, Mgr. Monika Pinkeová, Mgr. Marián Mikula, Ing. Daniela Mojžitová, Ing. Eva Svetlíková, Ing. Peter Mrázik, Ing. Juraj Ondrejka, Ing. Alexander Patkoló a Mgr. Polgár Hajnalka z útvaru hlavného kontrolóra BSK, ktorý sa bude konať dňa 14.11..2017 v Kongresovom centre Družba UK, Botanická 25, Bratislava. EDOS-PEM s. r. o. - Inštitút vzdelávania 704,00 € 13.11.2017 Objednávka
0649/17/EO Zabezpečenie jesennej deratizácie v objektoch, ktoré sú v správe Úradu BSK a to : Sabinovská ul.č. 16 - 5 412 m2, Jankolova ul.č. 6 - 684 m2, Budova internátu , Donská ul. č. 62, Záhorska Bystrica - 2 670 m2, Administratívna budova , Rybničná ul.č. 59 - 3 359 m2. Doterajšiou úpravou celoplošných deratizácii, rieši zákon ustanovením povinnosti fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom, právnickým osobám podnikateľov v § 51 a § 52 plniť opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných chorôb nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
F.I.R.E spol. s.r.o. 3 429,00 € 13.11.2017 Objednávka
0653/17/EO Zabezpečenie konzultácií prípravy a priebehu architektonickej súťaže návrhov “Telocvičňa – PRIESTORU PRE SÚČASNÉ SCÉNICKÉ UMENIE“ situovanej v objekte bývalej telocvične internátu na Račianskej 80 pre potreby vybudovania expozitúry Kreatívneho centra Bratislava.
2021 s.r.o 990,00 € 13.11.2017 Objednávka
0643/17/EO Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre Úrad BSK v zmysle Rámcovej dohody č. Z201755524_Z uzatvorenej prostredníctvom EKS medzi zmluvnými stranami BSK a TSV Tibor Varga, s.r.o.. Tibor Varga TSV PAPIER 6 225,07 € 13.11.2017 Objednávka
0645/17/EO Pilotné nasadenie elektronickej evidencie registratúry a pripojenie na eSchránku pre OvZP BSK – cloud. Ide o previazanie registratúr OvZP s registratúrou Úradu BSK, vzájomnú výmenu informácií a pripojenie na elektronickú schránku. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. DATALAN a.s. 49 500,00 € 09.11.2017 Objednávka
0634/17/EO Zabezpečenie účasti na seminár: "Verejné obstarávanie po novelách zákona", dňa 15.11.2017 v Bratislave pre štyroch zamestnancov oddelenia nákupu a kontroly Úradu BSK, ktorý organizuje PROEKO s.r.o. PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania 276,00 € 08.11.2017 Objednávka
0637/17/EO Zabezpečenie jednosmernej letenky z Valencie do Viedne dňa 09.11.2017 z dôvodu účasti zamestnankyne BSK Mgr. Dominiky Forgáčovej, PhD. podľa priloženej cenovej ponuky. Účelom cesty je účasť na konferencii na podporu inteligentnej medziregionálnej spolupráce cez klastre. FLY TRAVEL s.r.o. 358,00 € 08.11.2017 Objednávka
0638/17/EO Zabezpečenie účasti na konferencii "Dopravné inžinierstvo 2017", v dňoch 14.-15. 11.2017 v Žiline, ktorú organizuje Žilinská univerzita v Žiline, Katedra cestnej a mestskej dopravy pre štyroch zamestnancov Úradu BSK. Žilinská univerzita v Žiline 400,00 € 08.11.2017 Objednávka
0639/17/EO Zabezpečenie plánovacích potrieb pre Úrad BSK na rok 2018. Tibor Varga TSV PAPIER 4 704,00 € 08.11.2017 Objednávka
0641/17/EO Zabezpečenie mzdových diskrétnych obálok v počte 4500 kusov. Next Form, spol. s r.o. 702,00 € 08.11.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »