Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 786
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0250/17/EO Zabezpečenie účasti na školiacom seminári: Modul A – „Ustanovenia spoločné pre podlimitné a nadlimitné zákazky, upozornenie na rozdiely“ pre zamestnankyňu oddelenia nákupu a kontroly p. Ing. Vieru Potankovú, organizovaný spoločnosťou PROEKO – Inštitút vzdelávania s.r.o., ktorý sa bude konať dňa 01.06.2017 v Hotel Tatra, Námestie 1. mája, Bratislava a Modul E: - „Elektronické trhovisko, zadávanie zákaziek na podlimitnom, nadlimitnom trhovisku“ pre zamestnancov oddelenia nákupu a kontroly p. Ing. Katarínu Vančovú, p. Mgr. Ľuboša Patúca, p. Ing. Patrika Štofeja a p. Bc. Dominiku Podmanickú, organizovaný spoločnosťou PROEKO – Inštitút vzdelávania s.r.o., ktorý sa bude konať dňa 13.06.2017 v Hotel Tatra, Námestie 1. mája, Bratislava. PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 395,00 € 23.05.2017 Objednávka
0269/17/EO Spracovanie Finančnej analýzy na 4 podávané projekty (COVP Farského, COVP Hlinícka, COVP Ivanská cesta, COVP Ivánka pri Dunaji) v rámci výzvy - Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, operačného programu IROP, na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, v zmysle Metodického usmernenia č. 5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektu. Gemini Group, s. r. o. 1 440,00 € 23.05.2017 Objednávka
0274/17/EO Zabezpečenie účasti na vzdelávacej aktivite: "Štúdium externalít fauny a flóry chránených území BSK v kontexte prípravy národného parku Podunajsko", ktorá sa bude konať dňa 26.5.2017, v okolí Bratislavy, ktorú organizuje spoločnosť Jairo Outdoor s.r.o pre cca 20 zamestnancov Kancelárie predsedu. Jairo Outdoor s.r.o. 380,00 € 23.05.2017 Objednávka
0275/17/EO Zabezpečenie účasti na seminári: "Mzdová účtovníčka v IIQ roku 2017", ktorý organizuje Národný ústav celoživotného vzdelávania dňa 8.6.2017 v Bratislave pre p. Ing. M. Kuzmu. Národny ústav celoživotného vzdelávania 20,00 € 23.05.2017 Objednávka
0249/17/EO Zabezpečenie účasti na odbornom seminári: "Perspektívy dostavby diaľničnej siete v SR", ktorý sa bude konať dňa 31. 5.2017 v Dome odborov Žilina, organizovaný spoločnosťou A-TRANS s.r.o. pre zamestnanca Úradu BSK riaditeľa odboru dopravy p. Ing. Ladislava Csádera. A-TRANS s.r.o. stredisko Logistický monitor 96,00 € 23.05.2017 Objednávka
0276/17/EO Zabezpečenie účasti za konferencii Povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb pre riaditeľku odboru sociálnych vecí, Úradu BSK, p. Mgr.Michaelu Šopovú, ktorá sa bude konať dňa 24.5.2017, v SUZA, Drotárska cesta 46, Bratislava. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR 10,00 € 23.05.2017 Objednávka
0279/17/EO Zabezpečenie propagácie BSK v informačných materiáloch vydávaných pri príležitosti podujatia Noc múzeí a galérií 2017, ktoré sa bude konať dňa 20.05.2017, hlavným organizátorom -Slovenským národným múzeom. Slovenské národné múzeum 5 000,00 € 19.05.2017 Objednávka
0241/17/EO Vypracovanie "Analýzy variantov vybudovania a prevádzkovania Rodinného parku, zábavno-náučného charakteru v Bratislavskom kraji“ v zmysle podmienok uvedených v Koncepte, ktorý schválilo Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 131/2016 dňa 16.12.2016. Neoddeliteľnú súčasť/prílohu objednávky tvoria obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky. KPMG Slovensko spol.s.r.o 11 880,00 € 17.05.2017 Objednávka
0248/17/EO Zabezpečenie účasti na konferencii: "GIS Esri 2017", ktorá sa bude konať v dňoch 18.-19.5.2017 na Táľoch, organizovaná spoločnosťou ArcGEO Information Systems spol. spol. s.r.o. pre zamestnancov Úradu BSK odboru územného plánu, GIS a životného prostredia p. Mgr. Mareka Mráza a p.Mgr.Martina Obucha. ArcGEO Information Systems s.r.o. 291,60 € 17.05.2017 Objednávka
0251/17/EO Vypracovanie projektu Tepelnotechnického hodnotenia pre COVP, Hlinická 1, Bratislava. RPe s.r.o. 580,00 € 17.05.2017 Objednávka
0265/17/EO Spracovanie Projektu organizácie výstavby (POV) pre akciu Centrum odborného vzdelávania a prípravy na Hliníckej 1 v Bratislave v rozsahu zabezpečenia analýzy projektovej dokumentácie, konzultácie s objednávateľom a s projektantmi jednotlivých profesií, návrhu variantných riešení v potrebnom rozsahu a spracovania POV. Ing. Peter Makýš - ISOBUILD 1 164,00 € 17.05.2017 Objednávka
0228/17/EO Zabezpečenie odvozu a likvidácie odpadu zo škôl SOŠ Pezinok, Komenského č. 27 a OA Pezinok, Myslenická č. 1 v zmysle Rámcovej dohody č. 2017-131-VO uzatvorenej medzi spoločnosťou STRABAG Property and Facility Services s. r. o. a Bratislavským samosprávnym krajom. STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 39 181,90 € 16.05.2017 Objednávka
0230/17/EO Poskytovanie pozáručného servisu na zariadeniach zn. Apple podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek objednávateľa. Plnenie predmetu objednávky maximálne do vyčerpania jej finančného limitu. m:zone s.r.o. 5 500,00 € 12.05.2017 Objednávka
0234/17/EO Zabezpečenie údržby zelene na objektoch v správe Úradu BSK a to : Sabinovská ulica . č. 16, Jankolova ul.č. 6 a objekt v Záhorskej Bystrici : vyčistenie všetkých plôch po zime, prevzdušnenie všetkých trávnikov, orezanie a zarezávanie stromov, okrasných drevín, jednorázové kosenie všetkých uvedených objektov. Verve, s.r.o. 4 900,00 € 12.05.2017 Objednávka
0235/17/EO Zabezpečenie obeda v Gatto Matto Ristorante pri príležitosti zasadnutia Monitorovacieho výboru PS INTERACT III v Bratislave, Slovensko dňa 18.05.2017 pre cca 60 účastníkov. PAULI s.r.o. 1 278,00 € 12.05.2017 Objednávka
0253/17/EO Zabezpečenie fóliových (PVC) samolepiace etikety z výseku A, farebnosť 4/0 CMYK s výsekom v tvare erbu, povrchová úprava lamino/disperzný lak lesklý v celkovom náklade 10.500ks v troch mutáciách (podľa grafických návrhov). i+i Print 1 435,20 € 11.05.2017 Objednávka
0224/17/EO Zabezpečenie nákupu 30 ks vstupeniek v cene 40,- EUR/ks na podujatie Otvorené pivnice na sv. Urbana 2017, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. - 27. mája 2017. Združenie Malokarpatská vínna cesta 1 200,00 € 11.05.2017 Objednávka
0225/17/EO Zabezpečenie cateringu prostrednítvom školy Hotelová akadémia, Mikovínihi 1, Bratislava pri príležitosti zasadnutia Monitorovacieho výboru PS INTERACT III v Bratislave, Slovensko v termíne 17.05.-18.05.2017 pre cca 60osôb. Hotelová akadémia 1 275,00 € 11.05.2017 Objednávka
0236/17/EO Zabezpečenie prevádzkových prístrojov pre potreby údržby Úradu BSK. OBI Slovakia s.r.o. 930,24 € 11.05.2017 Objednávka
0245/17/EO Zabezpečenie účasti na školiacom seminári: "Obstarávanie zákaziek na stavebné práce - aktuálna prax", ktorý sa bude konať dňa 17.5.2017 v Bratislave, Hotel TATRA, Námestie 1. mája, organizovaný spoločnosťou PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o., pre pp. Ing. Vladimír Pokojný, Ing. Matej Meľo, Ing. Jana Kolajová a Mgr. Veronika Petrovská. PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania 280,00 € 11.05.2017 Objednávka
0246/17/EO Zabezpečenie účasti na konferencii: "Creating a Learning Culture", ktorá sa bude konať dňa 15.6.2017 v Bratislave, River ´s Club, Tyršovo nábrežie, ktorú organizuje spoločnosť Maxman Consultants, spol. s.r.o. pre p. I. Gábrišovú Hovorkovú. Maxman Consultants, spol.s.r.o. 154,80 € 11.05.2017 Objednávka
0254/17/EO Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie Zastupiteľstva BSK pre 100 osôb, ktoré sa bude konať dňa 12.05.2017 na Úrade BSK. SOŠ hotelových služieb a obchodu 611,20 € 10.05.2017 Objednávka
0242/17/EO Zabezpečenie expertných a poradenských služieb pri riadení investičnej výstavby. Normohodina poskytovanej služby je 50,40 EUR s DPH/hod.. Plnenie predmetu objednávky - maximálne do vyčerpania jej finančného limitu, na základe potrieb a požiadaviek Úradu BSK. Celková cena za poskytnuté služby nepresiahne 19.678,80 EUR s DPH, pričom celková cena nemusí byť vyčerpaná. Neoddeliteľnú súčasť/prílohu objednávky tvoria obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky. Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. 19 678,80 € 05.05.2017 Objednávka
0238/17/EO Zabezpečenie občerstvenia na podujatie Open Day, ktoré sa bude konať dňa 6.5.2017 v Bruseli. SOŠ gastronómie a hotelových služieb, 355,00 € 04.05.2017 Objednávka
0237/17/EO Zabezpečenie produkcie videozáznamu "SOŠ Absolventi" a s tým súvisiacich služieb pre propagáciu stredných odborných škôl, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. JUMPCAT creative, s.r.o. 4 980,00 € 04.05.2017 Objednávka
0229/17/EO Zavedenie mimoriadneho vlaku dňa 29.4. 2017 na trati Plavecké Podhradie – Zohor - Turistický vlak Záhoráčik Železničná spoločnosť Slovensko a. s. 727,20 € 27.04.2017 Objednávka
0221/17/EO Zabezpečenie e-OS plugin "Osobné karty" k SW e-Majetok. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Next Form, spol. s r.o. 15 600,00 € 27.04.2017 Objednávka
0217/17/EO Zabezpečenie opravy 2 ks tlačiarni (Brother MFC-L8650CDW) na odbore zdravotníctva. Grex SK, s.r.o. 54,00 € 26.04.2017 Objednávka
0220/17/EO Zabezpečenie odbornej prehliadky šikmej schodiskovej plošiny SP Omega, umiestnenej v budove Úradu BSK . Odborná prehliadka na rok 2017 - 2 x za rok. ARES s.r.o. 120,00 € 26.04.2017 Objednávka
0223/17/EO Zabezpečenie jarnej deratizácie pre všetky objekty v správe Úradu BSK a to: Sabinovská ul. č. 14, - 5 412 m2, Jankolová ul. č 6 - 684 m2, Krásnohorská ul.č.14 - 2 453 m2 a Záhorská Bystrica - 2 670 m2. F.I.R.E spol. s.r.o. 2 640,00 € 26.04.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »