Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 688
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0083/17/EO Zabezpečenie 37 kusov zástav (3 x BSK , 4 x EÚ a 2 x SR, 28 ks štátov EÚ) pre potreby Úradu BSK. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. 2U spol. s r.o. 1 680,06 € 21.02.2017 Objednávka
0071/17/EO Zabezpečenie odborných konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu.
Ústav turizmu, s.r.o 300,00 € 21.02.2017 Objednávka
0072/17/EO Zabezpečenie odborných konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu.
SELALE EDUCATION BUSINESS, s.r.o. 300,00 € 21.02.2017 Objednávka
0073/17/EO Zabezpečenie odborných konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu.
Mag. Dr. Yvette Polášek 300,00 € 21.02.2017 Objednávka
0029/17/EO Zabezpečenie výučby francúzskeho jazyka pre zamestnancov odboru INTERACT, Úradu BSK na rok 2017. Canadian Bilingual Institute, 1 115,45 € 21.02.2017 Objednávka
0067/17/EO Zabezpečenie pristavenia veľkokapacitného kontajnera na likvidáciu a odvoz odpadu. Verve, s.r.o. 649,20 € 21.02.2017 Objednávka
0090/17/EO Zabezpečenie grafickej prípravy mesačníka BK podľa špecifikácie: počet vydaní: 6x (5x 12 strán, 1x 16 strán); úprava dodaných materiálov do sadzobného obrazca (maximálny sadzobný obraz: 220x280 mm )ohraničeného statickou mustrou hlavičky a päty; kreatívne spracovanie každého čísla s osobitým prístupom k témam; zalomenie dodaného textu do úpravy 5 stĺpcov s vhodným využitím sprievodných fotografií; úprava dodaných fotografií pre potreby tlače a ich vhodné grafické spracovanie úmerne textu; jazyková korektúra; výroba tajničky v rozmere 1/2 A4; dodržiavanie grafických a DTP postupov pre tlač technológiou coldset. ASSAULTmedia - Mgr. Nora Šagátová 4 983,60 € 21.02.2017 Objednávka
0091/17/EO Aktualizácia softvéru YSoft SafeQ5 License no Emb SUITE pre 12ks kopírovacích zariadení, ktoré budú na systém pripojené. Systém bude v rámci zvýšenia bezpečnosti a zjednodušenia skenovania dokumentov pre používateľov zabezpečovať skenovanie do mailboxov použivateľov prostredníctvom terminálov a čipov pridelených zamestnancom. V rámci upgradu sa požaduje inštalácia na server a konfigurácia. Terminály na kopírovacích zariadeniach ostávajú pôvodné. COPY PRINT GROUP, s.r.o 1 737,60 € 21.02.2017 Objednávka
0092/17/EO
">Poskytovanie inžinierskej činnosti na rok 2017. Fotovoltaická elektráreň 20 kW K. Adlera 5, Bratislava" v rozsahu poradenských, administratívnych činností, legislatívy a komunikácie: ZSE energia a.s., Bratislava; Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava; URSO ( Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ); OKTE a.s., Bratislava; Colný úrad. Poskytovanie služieb do vyčerpania finančného limitu 4 638,00 EUR s DPH.

ELCOMP, s.r.o. 4 638,00 € 21.02.2017 Objednávka
0095/17/EO Služby odborných konzultácií a hodnotenia projektových žiadostí o poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2017 Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. 300,00 € 21.02.2017 Objednávka
0062/17/EO Zabezpečenie nákupu výpočtovej techniky: 1 ks notebook, 1 ks dokovacia stanica, 1 ks reproduktory, 1 ks monitor, 1 ks klávesnica s myšou. Juriga s.r.o 1 620,03 € 21.02.2017 Objednávka
0099/17/EO Zabezpečenie vkladanej inzercie v denníku SME, prostredníctvom mesačníka Bratislavský kraj (vydanie 02/2017), v termíne 23.02.2017, región: BA (max. počet 10.000 ks). PETIT Press, a.s. 600,00 € 21.02.2017 Objednávka
0100/17/EO Zabezpečenie vkladanej inzercie v denníku Pravda, prostredníctvom mesačníka Bratislavský kraj (vydanie 02/2017), v termíne 23.02.2017, región: mutácia Bratislava (max. počet 16.000 ks). PEREX a.s. 1 142,20 € 21.02.2017 Objednávka
0101/17/EO Zabezpečenie vkladanej inzerciie v denníku Nový čas, prostredníctvom mesačníka Bratislavský kraj (vydanie 02/2017), v termíne 22.02.2017, región: BA (max. počet 15.500 ks). Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. 930,00 € 21.02.2017 Objednávka
0102/17/EO Zabezpečenie vkladanej inzercie v denníku Plus 1 deň, prostredníctvom mesačníka Bratislavský kraj (vydanie 02/2017), v termíne 25.02.2017, región: BA + PK (max. počet 16.000 ks). News and Media Holding a.s. 1 075,20 € 21.02.2017 Objednávka
0076/17/EO Vypracovanie svetelno-technických štúdií rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia v 10 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Lucent Labs, s.r.o. 22 716,00 € 21.02.2017 Objednávka
0094/17/EO Zabezpečenie vypracovania výmerovej časti tendrovej dokumentácie v agregovaných položkách pre akciu Rekonštrukcia cesty III/50310.

DOPRAVOPROJEKT,a.s. 9 792,00 € 21.02.2017 Objednávka
0081/17/EO Zabezpečenie konzultácií ohľadom vypracovania analýzy nákladov a výnosov pre projekt "Rekonštrukcia cesty III/1113" (pôvodná III/50310). Analýza tvorí povinnú prílohu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. V súlade s „Metodickým usmernením Riadiaceho orgánu pre Integrovaný operačný program č. 4 k vypracovaniu analýzy nákladov a výnosov projektov cestnej infraštruktúry IROP“ je potrebné pri ŽoNFP spracovať aj tabuľkový nástroj CBA, na základe ktorého sú vypočítané hlavné indikátory ekonomickej analýzy ENPV, ERR a B/C. HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko 900,00 € 15.02.2017 Objednávka
0075/17/EO Zabezpečenie občerstvenia na zasadnutie Zastupiteľstva BSK, ktoré sa bude konať dňa 17.02.2017 na Úrade BSK. Konečná suma bude vyfaktúrovaná na základe skutočnej spotreby. SOŠ gastronómie a hotelových služieb, 1 343,60 € 15.02.2017 Objednávka
0063/17/EO Zabezpečenie autorizačného a úradného overenia geometrických plánov v troch katastrálnych územiach pre akciu Rekonštrukcia cesty III/50310 - projekt „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky“. DOPRAVOPROJEKT,a.s. 1 200,00 € 14.02.2017 Objednávka
0037/17/EO Vypracovanie bezpečnostného auditu v rámci akcie Rekonštrukcia cesty III/1113 pre projekt „Modernizácia cesty III.triedy 1113 Rohožník - Malacky“. DOPRAVOPROJEKT,a.s. 5 088,00 € 06.02.2017 Objednávka
0064/17/EO Zabezpečenie účasti na seminári: "Nový zákon o registri partnerov verejného sektora "protischránkový zákon" a vyhláška MS SR s účinnosťou od 1.2.2017", ktorý sa bude konať dňa 07.02.2017 v Bratislave, Dom kultúry Ružinov pre zamestnancov Úradu BSK, oddelenia VO p. Ing. Koľajovú Janu a p. Ing. Matej Meľa. PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania 158,00 € 06.02.2017 Objednávka
0066/17/EO Poskytovanie služby spravodajskej agentúry v rozsahu dodávky domáceho, zahraničného, regionálneho, politického a ekonomického spravodajského servisu elektronicky, prostredníctvom prístupového hesla do spravodajstva umiestneného v počítačovej sieti Internet. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 23 998,80 € 06.02.2017 Objednávka
0065/17/EO Zabezpečenie tlmočenia zo slovenského do anglického jazyka počas stretnutia predsedu BSK Ing. Pavla Freša s ekonómom J. Rifkinsom, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2017 v Bruseli. Mgr. Karolína Zemánková - preklady a tlmočenie, s.r.o. 170,00 € 06.02.2017 Objednávka
0060/17/EO Zabezpečenie ubytovania pre zamestnankyňu Úradu BSK, odboru komunikácie a propagácie, Mgr.art. Veroniku Beňadikovú v hoteli Aloft Brussels Schuman, Place Jean Rey, Brussels, Belgicko v termíne 06.02 - 09.02.2017 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli. SATUR TRAVEL, a.s. 525,00 € 03.02.2017 Objednávka
0030/17/EO Zabezpečenie 4 jazykových kurzov pre zamestnancov Úradu BSK v roku 2017: 4 kurzy anglického jazyka na úrovni A2, B1, B2, C1. Presná špecifikácia bola zadaná vo výzve na predloženie ponuky a je súčasťou tejto objednávky. the Bridge 4 992,00 € 03.02.2017 Objednávka
0053/17/EO Zabezpečenie vykonania kontroly chladiacích zariadení na únik fluórovaných plynov v zmysle zákona č. 286/2009 Z.z., vyhláška 314/2009 Z.z. 1. Kontrola na únik fluórovaných plynov. 2. Vypracovanie knihy prehliadok, vedenie evidencie. RISERVIS s.r.o. 835,20 € 03.02.2017 Objednávka
0040/17/EO Zabezpečenie prevozu výpočtovej techniky (2 notebooky, 1 LCD monitor) z Bratislavy do Bruselu pre potreby kancelárie BSK v Bruseli Rotrans, s.r.o. 156,00 € 02.02.2017 Objednávka
0054/17/EO Zabezpečenie účasti na Workshope - školenie „Profesionálna asistentka", ktorý sa bude konať dňa 09.02.2017 v zasadacej miestnosti BRK SOPK. Bratislavská regionálna komora SOPK 120,00 € 02.02.2017 Objednávka
0038/17/EO Zabezpečenie tlačovín na rok 2017: 1. Kategorizačný zoznam MZ SR, 2. Vestník MZ SR. Cena jednotlivých čiastok Vestníka MZ SR a Kategorizačných zoznamov MZ SR je stanovená v roku 2017 v sume od 0,85 € do 17,10 € podľa hrúbky výtlačku. Zabezpečenie tlačovín bude poskytované v priebehu roka 2017 do vyčerpania finančného limitu vo výške 400,00 EUR s DPH. V OBZOR s.r.o. 400,00 € 01.02.2017 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »