Objednávky

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 644
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0020/17/EO Zabezpečenie reprezentačných darčekov pre zahraničných partnerov počas zahraničných služobných ciest. Renáta Hermysová 1 196,00 € 20.01.2017 Objednávka
0015/17/EO Zabezpečenie účasti na seminári: "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016, aktuálny stav v mzdovej učtárni", ktoré sa bude konať dňa 23.1.2017 v Trnave pre zamestnankyňu úradu BSK, oddelenie riadenia ľudských zdrojov a miezd p. B. Kostickú. PragmaSys s.r.o. 50,00 € 20.01.2017 Objednávka
0001/17/EO Zabezpečenie náhradného brandingu na promostolík PRESTIGE (dodanie 13 kusov dolných grafických panelov vrátane potlače, laminácie a hliníkových líšt). PANELMEDIA s.r.o. 1 197,60 € 19.01.2017 Objednávka
0002/17/EO Zabezpečenie aktualizácie koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu. Pozemné Stavby TTK, s.r.o. 4 560,00 € 19.01.2017 Objednávka
0011/17/EO „Priebežná inzercia na zverejňovanie pracovných ponúk, podľa aktuálnej potreby Úradu BSK na portáli www.profesia.sk. Plnenie predmetu objednávky do vyčerpania jej finančného limitu“. Profesia, spol.s.r.o. 956,40 € 19.01.2017 Objednávka
0016/17/EO Zabezpečenie občerstvenia na cezhraničné stretnutie "Cyklolávky cez rieku Morava 2014-2020", ktoré sa bude konať dňa 23.01.2017 na Úrade BSK. SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA 228,05 € 19.01.2017 Objednávka
0014/17/EO Zabezpečenie účasti na seminári: "Novinky v programe VEMA pre verziu PAM 32.00", ktorý sa bude konať dňa 20.1.2017 v Bratislave, hoteli Nivy pre zamestankyňu Úradu BSK, oddelenie riadenia ľuských zdrojov a miezd p. B. Kostickú. VEMA s.r.o. 60,00 € 19.01.2017 Objednávka
0008/17/EO Zabezpečenie IT a podporných služieb pre komunikačný systém INTERACT III 2014-2020 na obdobie 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky. Objednávateľ si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie dodávania služieb na základe vystavenej objednávky Úradu BSK z dôvodu implementácie IT nástroja - kolaboračná platforma INTERACT, ktorý bude obsahovať aj podporné IT služby a ktorého verejné obstarávanie je v procese. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme PROebiz.

Order of IT and support services for the INTERACT III 2014-2020 communication system for the time period 6 months that come into force by the date of signing the purchase order. The promoter reserves the right to earlier termination of service delivery based on an order issued by the Office of Bratislava Self-Governing Region due to the implementation of the IT tool - collaboration platform INTERACT, which will also include IT support services and its public procurement is in process. Detailed specification was sent via invitation in electronic auction system PROebiz.
bee media + technology gmbh 23 472,00 € 19.01.2017 Objednávka
0023/17/EO Zabezpečenie grafických a tlačiarenských služieb v rámci projektu ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2017 v rozsahu špecifikácie: Update vizuálu ( stanovený vizuálny štýl s predchádzajúcich ročníkov ) a grafická aktualizácia; Redizajn vizuálu Župné školy v Avione ( úprava dátumu + drobný vizuál redizajn ); Zalomenie - formát banner programový 200 x 60; Tlač a výmena plachty roll up 200 x 60 - 4ks; Zalomenie formát na banner pódium + tlač; Zalomenie - rozmery 153mm x 100 mm a ine formáty; Tlač - letáky A5 - 1500 ks; Príprava elektronickej verzie vizuálu.
Creativ line, s. r. o. 984,00 € 19.01.2017 Objednávka
0024/17/EO Zabezpečenie technických služieb (osvetlenie a pódium) v rámci podujatia ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2017, ktorá sa uskutoční dňa 20.01.2017 v priestoroch obchodného centra AVION v Bratislave. SUŠ scénického výtvarníctva 990,00 € 19.01.2017 Objednávka
0025/17/EO Technické zabezpečenie (ozvučenie s montážou a demontážou) podujatia „ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2017“, ktoré sa uskutoční dňa 20.01.2017 v priestoroch obchodného centra AVION v Bratislave. MediaTOP, s.r.o. 980,00 € 19.01.2017 Objednávka
0027/17/EO Moderovanie s hudobnými vstupmi na podujatí Župné školy v Avione 2017 dňa 20.1.2017 v čase od 09:00 hod. do 18:00 hod., ktoré sa uskutoční v priestore obchodného centra AVION v Bratislave. Zanzara s.r.o. 600,00 € 19.01.2017 Objednávka
0026/17/EO Zabezpečenie grafických a tlačiarenských služieb v rámci projektu Vráťme knihy do škôl 2017. sowa studio s.r.o. 1 116,00 € 19.01.2017 Objednávka
0616/16/EO Zabezpečenie účasti na interaktívnom školení s názvom "Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente" pre 72 zamestnancov BSK, ktoré sa uskutoční v dňoch 16.1.2017 - 19.1.2017. STUDNICA, n.o. 3 801,60 € 12.01.2017 Objednávka
0009/17/EO Zabezpečenie účasti na seminári k zákonu č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pre hlavných kontrolórov samosprávnych krajov a zamestnancov útvarov hlavných kontrolórov samosprávnych krajov, ktorý sa bude konať v termíne 12.-13.01.2017 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina pre zamestnancov Úradu BSK, ÚHK p. Ing. Štefan Marušák, Ing. Bystrík Hollý, Mgr. Marián Mikula, Mgr. Monika Pinkeová, Ing. Alexander Patkoló, Ing. Eva Svetlíková a Mgr. Polgár Hajnalka. Žilinský samosprávny kraj 200,00 € 11.01.2017 Objednávka
0612/16/EO Dodanie a montáž stropných kaziet v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky spolu s podrobným opisom predmetu zákazky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto objednávky. Ladislav Pollák 23 760,00 € 29.12.2016 Objednávka
0613/16/EO Zapožičanie čistiacich strojov: Technovap- Carmen Plus 6 bar – parný stroj, AX 410 Nilfisk- tepovací extraktor, podlahový batériový automat BR Pack, 2 x10l bandaska čistiacej chémie na tepovanie Respex, 4 x 10l bandaska čistiacej chémie na podlahu Ecolab pre potreby Úradu BSK v období od 02.01.-31.01.2017.

Verve, s.r.o. 5 922,00 € 29.12.2016 Objednávka
0614/16/EO Zabezpečenie prevádzky stránky www.bratislavaregion.eu, ktorá zahŕňa webhosting a technickú podporu do 48h od 01.01. 2017 do 31.12.2017.
MediaTOP, s.r.o. 570,00 € 29.12.2016 Objednávka
0611/16/EO Zabezpečenie propagácie BSK na podujatí Novoročný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 01.01.2017 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o. 5 998,00 € 29.12.2016 Objednávka
0607/16/EO Poskytnutie poradenských a konzultačných inžinierskych služieb v rozsahu prípravy technickej špecifikácie predmetu zákazky Deinštitucionalizácie DSS a ZPS MEREMA. STU v Bratislave - fakulta architektúry Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. 1 154,00 € 20.12.2016 Objednávka
0604/16/EO Celoročné predplatné odbornej literatúry: Právo a manažment v zdravotníctve a Účtovníctvo ROPO a OBCÍ na rok 2017. Wolters Kluwer s.r.o. 154,20 € 20.12.2016 Objednávka
0605/16/EO Celoročné predplatné periodickej tlače a publikácií na rok 2017 pre Úrad BSK: Nový čas 4 x, Pravda 2 x, Hospodárské noviny 4 x, Sme 2 x, Denník N 2 x, Plus jeden deň 3 x, Plus 7 dní 2 x, Trend 7 x, Profit 3 x, Stratégia SK 3 x, Zdravotnícke noviny SK 2 x, Týždeň 1 x, Reflex 1 x, Forbes Slovensko 2 x, Verejná správa 1 x, Economist, The 1 x,. Online prístupy na rok 2017: eTREND 4 x, SME 3 x, DENNÍK N 2 x. Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s. 4 993,31 € 20.12.2016 Objednávka
0603/16/EO Celoročné predplatné odbornej literatúry: Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Práca, mzdy a odmeňovanie a elektronický prístup na stránku www.vssr.sk na rok 2017. Poradca podnikateľa s.r.o. 221,06 € 20.12.2016 Objednávka
0608/16/EO Zabezpečenie autobusovej prepravy zamestnancov Úradu BSK dňa 20.12.2016 o 16:50 hod.. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky. Slovak Lines Express, a. s. 110,00 € 19.12.2016 Objednávka
0585/16/EO Zabezpečenie služby INTERACT serverový hosting, údržba a serverový manažment pre program spolupráce INTERACT III 2014-2020 na obdobie 01.01.2017-30.06.2017. Objednávateľ si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie dodávania služieb na základe vystavenej objednávky Úradu BSK z dôvodu implementácie IT nástroja - kolaboračná platforma INTERACT, ktorý bude obsahovať aj služby prevádzky, podpory a údržby vrátane hostingových služieb, ktorého verejné obstarávanie je v procese. SLOVANET, a.s. 6 602,40 € 13.12.2016 Objednávka
0590/16/EO Zabezpečenie účasti na školiacom seminári: "Novinky verzie PAM 31.04", ktorý sa bude konať v termíne 16.12.2016 v Trnave, SOŠOaS, Lomonosovova 2797/6, pre p. B. Kostickú. VEMA s.r.o. 54,00 € 13.12.2016 Objednávka
0593/16/EO Vypracovanie a dodanie Odborného architektonického posudku k zadaniu študentských prác poslucháčov 2. ročníka inžinierskeho štúdia Katedry architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave na tému „Obnova a návrh novej funkčnej náplne kaštieľa v Malinove vo vlastníctve BSK. Ing. arch. Martin Jančok 300,00 € 13.12.2016 Objednávka
0594/16/EO Zabezpečenie grafických prác podľa špecifikácie: 1x flyer (150x150 mm, 4str.,print); 1x bookmark (35,7x197,7 mm, výsek, print); 1x papierová taška, 1x tričko (vektor loga, print); 6x tabule a označenia (420x594 mm, print); 1x pozvánka (formát DL, 4+0, web/print), 1x banner (926x200 px), 1x leták (formát A4,m 4+4, print/web); 1x novoročný pozdrav (formát DL, 5+0, print, web).

Mgr. Nora Šagátová-ASSAULTmedia 954,00 € 13.12.2016 Objednávka
0598/16/EO Oprava poruchy sporáku Indesit v Zariadení pestúnskej starostlivosti, Palkovičova 3, Bratislava. FIDELIA SERVICE, s.r.o. 105,62 € 13.12.2016 Objednávka
0595/16/EO Zabezpečenie novoročných pozdravov podľa špecifikácie: formát: DL, papier: 300 g/m, natieraný, matný, farebnosť CMKYK 5+0 (strieborná), náklad 500ks (personalizácia: 300 ks, uni: 200ks).Ladislav Takács ŠOPA PRINT 219,60 € 13.12.2016 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »